Brev fra Finanstilsynet om ESEF

Finanstilsynet har sendt et generelt og likelydende brev til alle foretak notert på regulert marked på Oslo Børs om resultatet av en undersøkelse knyttet til felles elektronisk rapporteringsformat (ESEF) og offentliggjøring og lagring av årsrapport og revisjonsberetning for årsrapporten 2021.

Publisert:

Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av foretakenes finansielle rapportering og har observert mangler i ESEF og offentliggjøring og lagring av årsrapporter og revisjonsberetninger.

Finanstilsynet orienterer i brevet om regelverket og sine observasjoner. Tilsynet forventer at foretak som ikke fulgte kravene for årsrapporten 2021 i ettertid sørger for å få korrigert dette.

Det er foretak foretak notert på regulert marked på Oslo Børs som omfattes av kravet. Foretak som bare er notert på Euronext Growth og de ikke-børsnoterte foretakene omfattes ikke.