NRS 16 Årsberetning er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser.

Publisert:

Punkt 2.2 Norsk lovgivning

Omtalen av lovgivningen er oppdatert. Videre er omtalen av morselskap flyttet fra punkt 2.1 til punkt 2.2.

Punkt 2.10 Opplysninger om miljø og 2.10.3 Ytre miljø

Omtalen av miljøinformasjon er endret for å fjerne utdatert tekst. Det er tatt inn en presisering knyttet til at store foretak kan gi opplysninger om arbeidsmiljø og påvirkning på det ytre miljø i redegjørelsen om samfunnsansvar i stedet for i årsberetningen. Begrepet «ytre miljø» brukes fortsatt i regnskapsloven § 3-3a og forurensningsloven, og er derfor beholdt i 2.10.3 selv om begrepet fremstår som utdatert.

Punkt 2.10.2 Likestilling og diskriminering

Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer, og en henvisning til at det er nærmere veiledning på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no).

Nytt punkt 2.11 Styreansvarsforsikring

Med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere er det krav til opplysninger i årsberetningen om hvorvidt det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner eller ikke, og i tilfelle om forsikringsdekningen.

Punkt 2.12 Ytelser og lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer i store foretak

Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer som klargjør hvordan de ulike lovreglene på området virker sammen og kommer til anvendelse for allmennaksjeselskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked, jf. endringer i allmennaksjeloven og regnskapsloven i kraft 1. januar 2021.

Det er presisert at det skal fremgå av note i årsregnskapet dersom opplysningene etter regnskapsloven § 7-31b og § 7-32 første ledd gis i lønnsrapporten. Dersom lønnsrapporten ikke er avlagt på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet, må opplysningene etter § 7-31b og § 7-32 første ledd gis i note for at årsregnskapet skal anses fullstendig. 

Nytt punkt 2.13 Redegjørelse for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. I tillegg kan den inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.