Klassifisering av konsernkontoordning

Feilaktig regnskapsmessig klassifisering av konsernkontoordning hadde avgjørende betydning for utfallet i en lagmannsrettsdom avsagt 6. januar 2020.

Publisert:

Saken gjelder krav om erstatning etter aksjeloven § 17-1 for medlemmer av styret og daglig leder i Kunde AS (USS).

En balansepost på 3,3 millioner var oppgitt som «bankinnskudd, kontanter o.l.» i regnskapet, mens det i realiteten var tale om et tilgodehavende på morselskapet til USS etter en konsernkontoavtale mellom morselskapet og banken. Morselskapet (UH) hadde ikke midler til å innfri kravet. Posten ble presentert slik i regnskapet over mange år. En leverandør som hadde stolt på regnskapet til USS, ble tilkjent erstatning for tap. Dommen (LB-2018-101283) er rettskraftig.