Regnskapsføring overgangsregel E

Endringen i overgangsregel E til skatteloven § 2-38, som ble vedtatt 17. juni 2005, åpner for flere tilfeller av overføring av aksjer uten beskatning enn hva tidligere overgangsregel E tillot. Flere av de tilfellene det nå åpnes opp for, skal regnskapsføres til virkelig verdi.

Publisert:

Artikkelen på DnRs hjemmeside av 27. januar 2005, gjaldt tilfeller der det ble etablert et (nystiftet) holdingselskap, som etter overføringen ble eier av minst 90 % av aksjekapitalen i det overførte selskap. Etter endringen av overgangsregel E, er eierkravet redusert til 10 %, og det er også mulig å overføre aksjer til et eksisterende selskap ved kapitalforhøyelse. 

Det er fortsatt diskusjoner i fagmiljøet på hvorvidt tingsinnskuddet skal regnskapsføres til kontinuitet eller virkelig verdi for mange av overføringene etter tidligere overgangsregel E. For disse tilfellene kan det nok heller ikke forventes noen endelig avklaring, og vi mener derfor fortsatt at det neppe kan hevdes at noen av metodene (kontinuitet eller virkelig verdi) er i strid med regnskapsloven.

For enkelte av de nye tilfellene synes det imidlertid å være større enighet om at tingsinnskuddet må vurderes til virkelig verdi. Det kan argumenteres for at kontinuitetsgjennomskjæring ikke skal foretas med mindre det overføres virksomhet. Et spørsmål er derfor om aksjeposten som overføres er stor nok til at det kan hevdes at virksomhet er overført. Videre vil eierforholdet i det mottakende selskap før kapitalforhøyelsen ha betydning for vurderingen. Dette er områder som fortsatt diskuteres og vi håper å kunne gi mer veiledning rundt dette tidlig i høst.