Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.

Publisert:

De endrede bestemmelsene om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26 a trådte i kraft fra 1. januar 2020. Alle arbeidsgivere har en aktivitetsplikt etter § 26 første ledd. Den forsterkede aktivitetsplikten etter § 26 annet ledd og redegjørelsesplikten etter § 26 a gjelder:

  • Alle offentlige arbeidsgivere
  • Private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte
  • Private arbeidsgivere med mellom 20 og 50 ansatte dersom en av partene i virksomheten krever det

Redegjørelsesplikten er ikke lenger hjemlet direkte i regnskapsloven, og spørsmål om redegjørelsesplikten vurderes ut fra bestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven. Arbeidsgiverbegrepet er knyttet til den juridiske enheten. Det fremgår ikke direkte av bestemmelsen om plikten også gjelder på konsernnivå. Vi har derfor forespurt likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO har konkludert med at arbeidsgiveransvaret og dermed redegjørelsesansvaret etter § 26a ligger på hver enkelt juridiske enhet. Det er ikke noe i bestemmelsen eller i forarbeidene til loven som tilsier at det skulle være noe ekstra ansvar til rapportering som ligger på morselskapet, etter denne paragrafen.