Forslag til ny lov om ikke-finansielle opplysninger

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om hvordan to forordninger fra EU om ikke-finansielle opplysninger skal gjennomføres i Norge.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans. Forordningene gjelder i hovedsak deler av finansnæringen og foretak som oppfyller regnskapsdirektivets definisjon av store foretak.

Høringen omfatter to forordninger:

Høringsfrist er 8. januar 2021.

Offentliggjøringsforordningen gjelder for følgende definerte finansmarkedsdeltakere:

 • Forsikringsforetak som tilbyr forsikringsbaserte investeringsprodukter
 • Verdipapirforetak som driver porteføljeforvaltning
 • Pensjonsforetak
 • Produsenter av pensjonsprodukter
 • Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvalter)
 • Tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter
 • Forvaltere av EuVECA-fond og EuSEF-fond
 • Forvaltningsselskaper for verdipapirfond (UCITS-fond)
 • Kredittinstitusjoner som yter porteføljeforvaltning

Offentliggjøringsforordningen gjelder også følgende definerte finansrådgivere:

 • En forsikringsformidler som yter rådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter 
 • Et forsikringsforetak som yter forsikringsrådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter
 • En kredittinstitusjon som yter investeringsrådgivning
 • Et verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning
 • Forvalter av alternative investeringsfond som yter investeringsrådgivning
 • Forvaltningsselskap for verdipapirfond (UCITS) som yter investeringsrådgivning

Offentliggjøringsforordningen omfatter krav om offentliggjøring av opplysninger om hvordan foretakenes investeringer og virksomhet bidrar til bærekraftig utvikling, og krav til opplysninger som skal gis ved salg av finansielle produkter.

Klassifiseringsforordningen (eller taksonomien som den også benevnes) krever at i tillegg til de finansmarkedsdeltakere som definert i offentliggjøringsforordningen, så gjelder opplysningskravene i artiklene 3 og 9 også for store foretak som definert i regnskapsdirektivet (direktiv 2013/34/EU). Regnskapsdirektivet stiller i artikkel 19a og artikkel 29a krav omå gi opplysninger om ikke-finansielle opplysninger. Regnskapsdirektivet er foreslått innarbeidet i norsk rett i NOU 2016:11, men regnskapsloven er foreløpig ikke endret.

Klassifiseringsforordningen fastsetter kriterier for å avgjøre i hvilken grad en økonomisk aktivitet kan anses bærekraftig. Taksonomien er et rammeverk som vil være grunnlaget for EUs arbeid med bærekraftig finans.

Den enkelte aktivitet må gi et vesentlig bidrag til minst ett av seks mål for å være bærekraftig: 

 • begrense klimaendringene
 • tilpasning til klimaendringene
 • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser
 • omstilling til sirkulær økonomi
 • forebygge og kontrollere forurensning
 • beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer.

Virksomheten kan ikke gjøre betydelig skade på noen av de andre målene og må oppfylle minimumsstandarder til ansvarlig sosial virksomhet.

Forordningene trer i kraft i 2021 i EU. I Norge må forordningene først inntas i norsk lov.