Justert merverdiavgift – regnskapsmessig behandling

Når bruken av en kapitalvare etter anskaffelsen, fremstillingen eller fullføringen endres, skal inngående avgift i noen tilfeller justeres. Det gis her en veiledning vedrørende regnskapsføring av den justerte avgiften. Skattemessig behandling er også kommentert.

Publisert:

Registrert næringsdrivende skal justere inngående avgift når bruken av en kapitalvare etter anskaffelsen, fremstillingen eller fullføringen endres i forhold til det fradragsberettigede formål. Justeringsperioden for maskiner, inventar og andre driftsmidler er fem år, mens justeringsperioden for fast eiendom er ti år. Justering av avgift skal foretas i omsetningsoppgaven for sjette termin eller i årsoppgaven det året endringen skjer. Ved avvikende regnskapsår skal justering foretas i omsetningsoppgaven for terminen for regnskapsårets avslutning. For den avgiftsmessige behandlingen vises det til merverdiavgiftsloven §§ 26b – 26e med tilhørende forskrift. 

Justering på grunn av salg

Ved salg av kapitalvaren skal justert inngående avgift inngå i den regnskapsmessige gevinst-/tapsberegningen. 

Justering på grunn av endret bruk

Justering kan oppstå ved endret bruk av en maskin eller ved endret bruk av fast eiendom ved utskifting av leietaker eller ved at en leietaker endrer avgiftsstatus.

Justering av inngående avgift knytter seg til en kapitalvare som for den regnskapspliktige vil være et anleggsmiddel som er bestemt til varig eie eller bruk. Slike anleggsmidler skal i regnskapet vurderes til anskaffelseskost og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anskaffelseskost måles til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Det vil si at dersom kapitalvaren er til bruk i en avgiftspliktig virksomhet, vil anskaffelseskost være eksklusiv inngående avgift. Dersom kapitalvaren er til bruk i en ikke-avgiftspliktig virksomhet, vil anskaffelseskost være inklusiv inngående avgift. Det er den forventede bruk på anskaffelsestidspunktet som skal legges til grunn også ved regnskapsføringen. En senere endring av bruken med påfølgende justering av inngående avgift vil ikke påvirke kapitalvarens anskaffelseskost.

Etter regnskapsloven § 4-1 skal utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt, og inntekt skal resultatføres når den er opptjent. Når justeringen skjer på grunn av endring i leietakers avgiftsmessige status, vil dette også som oftest medføre endring i leiebeløpet. Etter Revisorforeningens syn vil en årlig kostnadsføring/inntektsføring av justeringsbeløpet gi en tilfredsstillende sammenstilling av inntekter og kostnader. Dersom en årlig resultatføring av justeringsbeløpet for fast eiendom gir urimelige utslag på resultatet, må en annen periodisering av justeringsbeløpet vurderes.

Skattemessig behandling

Skattemessig skal justert inngående avgift føres mot saldo for den aktuelle kapitalvaren i den perioden avgiften innrapporteres på avgiftsoppgaven.