Aksjeincentivordning ble skattepliktig

En ordning der de ansatte skulle få kjøpe aksjer til 20 % av bokført verdi ble regnet som skattepliktig kjøp av aksjer til underpris selv om de ansatte må selge til 20 % av bokført verdi hvis de slutter.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet publisert i september 2020.

Saksforholdet

De ansatte skulle erverve aksjene til en pris tilsvarende 20 prosent av aksjens andel av selskapets bokførte verdier. Dersom de ansatte sluttet i selskapet, er de forpliktet til å selge aksjene tilbake til selskapet eller til andre aksjonærer til en pris tilsvarende 20 prosent av aksjens andel av selskapets bokførte verdier på salgstidspunktet.

Selskapet mente at det er fast og langvarig praksis for at aksjonæren/deltakeren ikke blir skattepliktig for «underkurs» ved erverv av aksjer eller andeler i tilfeller hvor den ansatte får kjøpe, men også må selge aksjen på samme vilkår. Dette gjelder bl.a. tilfeller der deltakere i profesjonelle tjenesteytende virksomheter stifter et indre selskap uten egne driftsmidler som igjen leier inn driftsmidler fra de tidligere utøvere av virksomheten. 

Selskapet mente denne modellen må kunne benyttes for alle tilfeller, også aksjeselskaper, der man ønsker å ta opp nye eiere uten betydelige kapitalinnskudd og tilsvarende ved uttreden av partnere uten at dette skal medføre betydelige utlegg for selskapet eller de øvrige eierne, og der en vesentlig betingelse for ervervet er at man er ansatt i selskapet.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet presiserte at de i en bindende forhåndsuttalelse ikke kan ta stilling til hvordan en konkret aksje skal verdsettes eller hvilken metode som best vil gi uttrykk for omsetningsverdien.

Omsetningsverdi

På generelt grunnlag uttalte imidlertid direktoratet at omsetningsverdien av en aksje vil være det en utenforstående tredjepart ville være villig til å betale for aksjene (markedsverdi) under de samme betingelsene som den ansatte. Retten til utbytte i eiertiden vil kunne være en faktor som påvirker omsetningsverdien, det samme kan f.eks. forventning om økte verdier eller kapitaloppbygning som kan gi gevinst ved senere realisasjon, selv om det er avtalt omsetningsbegrensninger. Hvis den ansatte får en større del av overskuddet enn det investeringen tilsier, kan det være et moment som taler for at det foreligger en fordel i form av en underpris.

Ingen særregler for «naken inn – naken ut»

Skattedirektoratet avviste at det finnes særlige regler for såkalte «naken inn – naken ut»- tilfeller. Også i slike tilfeller må det foretas en konkret vurdering av det enkelte tilfellet for å avklare om det foreligger en skattepliktig fordel ved ervervet. Uansett er det vesentlige forskjeller mellom tilfeller der man erverver andeler i et selskap med deltakerfastsetting som ikke eier egne driftsmidler, men som leier disse fra tidligere utøvere av virksomheten og tilfeller der man erverver aksjer i et aksjeselskap som eier driftsmidler, kapital eller andre innsatsfaktorer. 

Skatteklagenemndas vedtak 4. november 2019

Det fremgår videre at Skattedirektoratet er uenig med Skatteklagenemndas flertall i vedtak publisert 4. november 2019. I den saken fikk de ansatte kjøpe aksjer til bokført verdi, men måtte også selge tilbake til selskapet til bokført verdi når de sluttet i selskapet. Nemndas flertall (3-2) kom til at dette vilkåret medførte at det ikke oppstår en skattepliktig fordel på ervervstidspunktet.

Hvordan salgsrestriksjonen skulle påvirke verdien av aksjene ved tildelingen er som nevnt et verdsettelsesspørsmål som Skattedirektoratet ikke kan ta stilling til i en bindende forhåndsuttalelse.