EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking

19. juni ble EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking og terrorfinansiering publisert. Pakken innebærer betydelige endringer i virkemiddelapparatet. Noen av endringene vil også få betydning for revisjonsforetakene.

Publisert:

Styrket regelverk

EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking og terrorfinansiering inkluderer et nytt og revidert regelverk.

 • En ny EU-forordning om tiltak mot hvitvasking som inneholder et fullharmonisert regelverk om gjennomføring av kundetiltak og identifisering av reelle rettighetshavere, mv.
 • Det sjette EU-direktivet om tiltak mot hvitvasking inneholder regler om nasjonale tilsynsmyndigheter og enheter for finansiell etterretning (Økokrim i Norge).
 • En forordning som etablerer Den europeiske anti-hvitvaskingsmyndigheten (European Anti Money Laundering Authority - AMLA). AMLA vil ha tilsyns- og etterforskningsmyndighet for å sikre overholdelse av anti-hvitvaskingsregelverket og vil operere i samarbeid med nasjonale anti-hvitvaskingsmyndigheter. AMLA vil bli etablert i Frankfurt, de vil ha ansvar for direkte tilsyn med de 40 mest risikoutsatte finansinstitusjonene og ut over dette ha en koordinerende og rådgivende rolle overfor nasjonale myndigheter.

Hva er nytt og endret

 • Nye sektorer blir omfattet - kryptotjenesteleverandører, boligordningsoperatører, folkefinansieringsoperatører, fotballklubber og fotballagenter
 • Risikobasert tilnærming til tredjeland
 • Krav om å opplyse om reelle rettighetshavere for foretak etablert utenfor EU som har en kobling til EU
 • Fullmakter for registre over reelle rettighetshavere til å kontrollere informasjon
 • Offentliggjøringskrav for fullmektiger
 • Harmonisert tilnærming for rapportering av mistenkelig aktivitet/transaksjoner
 • Forbud mot ihendehaveraksjer som ikke er registrert hos en forvalter
 • Tak på store kontantbetalinger til 10 000 euro
 • Kobling av bankkontoregistre
 • Offentlig tilsyn med tilsyn i noen sektorer
 • Felles analyser fra enheter for finansiell etterretning (Økokrim er EFE i Norge)
 • Koordinert tilsyn med anti-hvitvaskingsarbeidet i enheter med virksomhet i flere land
 • Sporbarhetskrav for kryptoaktiva
 • Tydeligere krav til risikostyring, inkludert i konserner og nettverk
 • Harmonisert prosess for gjennomføring av kundetiltak
 • Harmonisert tilnærming til identifisering av reelle rettighetshavere
 • Minstekrav til finansiell, administrativ, etterforsknings- og etterretningsinformasjon tilgjengelig for alle EFE-er
 • Klarlegging av tilsynsmyndighetenes virkemidler
 • Forbedret samarbeid mellom myndigheter

Når kommer endringene

Det nye regelverket skal fylles ut med tekniske standarder (EU-forskrifter). EU-kommisjonen forventer at dette skal være på plass i midten av 2027. Det vil derfor gå en stund før nye regler trer i kraft.

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 [email protected]