Finanskomiteen skjermer fisjon inn i fritaksmetoden

Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden.

Publisert:

Finanskomiteen har behandlet forslaget til lovfesting av omgåelsesnormen som ble fremmet i Prop 98 1 (2018-2019).  Komiteen slutter seg til forslaget til lovfesting slik departementet foreslo i proposisjonen. Dette gjelder også merknaden om at det ikke lenger skal tale til skattyters favør at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeider uten at dette er fulgt opp med en særlig omgåelsesregel.

Som vi skrev i en artikkel den 9. september i år ba komiteen departementet avklare om rettstilstanden etablert ved den såkalte ConocoPhilips III-dommen (Rt. 2014 s 227) vil bli endret som følge av at omgåelsesregelen lovfestes.

Finanskomiteens merknad

Finanskomiteens flertall har etter dette gitt en særlig merknad i innstillingen knyttet til ConocoPhilips III-dommen. Merknaden lyder:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, viser til flere av instansenes innspill om at proposisjonen kan skape tvil om Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ConocoPhillips III-dommen inntatt i Rt. 2014 s. 227, fortsatt er gjeldende rett.

Flertallet viser til at det i brev til Finansdepartementet er søkt å få en ytterligere klarlegging av departementets syn. I svaret viser departementet til at «den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres».

Departementet mener at Høyesteretts begrunnelser i dommen er uheldige, men finner at det «ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen […] kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen».

Flertallet vil vise til departementets omtale av den nevnte dommen, og mener at det slik dommen er trukket inn i de generelle drøftelsene i proposisjonen, kan oppstå tvil omkring den rettstilstanden som Høyesteretts avgjørelse i saken etablerer.

Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter flertallets syn ikke grunn til å endre. Flertallet legger med dette til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

Selv om flertallet legger til grunn at dette lovforslaget ikke endrer gjeldende rett for transaksjoner som nevnt ovenfor, er flertallet helt på linje med proposisjonen når det gjelder betydningen av at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene. Det skal ikke ha betydning for domstolenes vurdering i en slik sak, at en mulig omgåelse er nevnt eller kommet opp i lovgivers tidligere behandlinger av saker innenfor dette emnet. Flertallet slår med dette fast dette prinsippet og slutter seg til departementets vurderinger og forslag, jf. pkt. 7.4.6 i proposisjonen.»