Fisjon av lisenser og etterfølgende aksjesalg i fritaksmetoden

Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden.

Publisert:

Det var Skattedirektoratets konklusjon i bindende forhåndsuttalelse, BFU 7/2020.

Saksforholdet

Selskapet eide et patent. Det ønsket å selge lisenser til patentet som et skattefritt aksjesalg i fritaksmetoden.

Først stiftet selskapet tre datterselskaper, Hjelpeselskap, Datter I og Datter II. Deretter skulle det gjennomføres to fisjoner og til slutt salg av aksjene i de to datterselskapene.

Fisjon 1

Fisjon 1 skulle gjennomføres som fisjon med hjelpeselskap. Hjelpeselskapet skulle ikke stiftes av aksjonærene i Selskapet, men av Selskapet selv som et heleid datterselskap.

Lisensene skulle fisjoneres ut til Hjelpeselskap, som altså skulle være et datterselskap av Selskapet. Denne fisjonen skulle gjennomføres ved at samtlige aksjer i Hjelpeselskap skulle innløses før gjennomføringen av fisjonen slik at Selskapet på dette tidspunktet ikke eier aksjer i hjelpeselskapet. Ved gjennomføringen skulle aksjonærene i Selskapet motta aksjene i Hjelpeselskap som vederlag ved fisjonen.

Fisjon 2

Samtidig skulle det vedtas oppløsningsfisjon av Hjelpeselskap ved at lisensene fisjoneres ut til Datter 1 og Datter 2. Fisjonene skulle gjennomføres som konsernfisjon etter aksjeloven § 14-2 tredje ledd slik at aksjonærene i Hjelpeselskap skulle få vederlag i form av aksjer i Selskapet (morselskapet). Kreditorfristene skulle løpe parallelt, men slik at gjennomføring av fisjon 2 vil være avhengig av at fisjon 1 gjennomføres.

Lisensene var dermed overført til de to datterselskapene ved skattefri fisjon. Aksjene i disse to selskapene med lisenser skulle deretter selges som skattefritt aksjesalg i fritaksmetoden.

Skattedirektoratets vurderinger

Direktoratet forutsatte at de to fisjonene kunne gjennomføres i tråd med selskapsrettslige regler. Det følger da av skatteloven § 11-4 første ledd at fisjonene kan gjennomføres som skattefrie fisjoner

Når det gjelder fisjonen av lisensene bemerket direktoratet at det ikke er selve patentet, men retten til å bruke patentet gjennom lisenser som skulle overføres ved fisjonen. Utfisjonering av bruksrett i form av lisenser kan utfisjoneres, mente Skattedirektoratet som viste til skatteloven § 11-7 der det fremgår at både «eiendeler, rettigheter og forpliktelser» kan overføres ved fisjon. Skattemessig inngangsverdi på lisensene settes til en forholdsmessig verdi av patentets skattemessig verdi, jf. skatteloven § 9-6.

Når det gjelder spørsmålet om transaksjonsrekken rammes av den lovfestede omgåelsesregelen, jf. skatteloven § 13-2, viste direktoratet til at finanskomiteen ved vedtakelsen av omgåelsesregelen har forutsatt at det fortsatt skal være adgang til å benytte fisjon som mellomledd for å selge innmat som skattefritt aksjesalg i fritaksmetoden. Dette gjelder også der det er andre eiendeler enn fast eiendom som fisjoneres ut.