Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser

Ved fisjon av et selskap med flere aksjeklasser der aksjene i de forskjellige aksjeklassene har ulik verdi, kan nettoverdiene i selskapet fordeles i samme forhold som aksjenes verdi.

Publisert:

I 2011 avsa Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse som konkluderte med at også ved fisjon av selskap med forskjellige aksjeklasser må nettoverdiene i selskapet fordeles i samme forhold som aksjekapitalen, se BFU 30/11.

Dette prinsippet fremgår direkte av ordlyden i skatteloven § 11-8 (1). En slik fordeling kan imidlertid medføre verdioverføringer mellom aksjer og mellom aksjonærer, i strid med formålet til de skattemessige fisjonsreglene. Rådgivere har derfor manet til forsiktighet ved fisjon av selskaper med ulike aksjeklasser.

I en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet avgitt 20. november 2017 har Skattedirektoratet nå uttalt at skatteloven § 11-8 (1) skal tolkes i tråd med formålet med bestemmelsen, dvs. at det ikke skal skje overføringer av verdier mellom aksjonærene ved fisjonen.

Skattedirektoratets vurdering:

«I tilfeller der overdragende selskap har flere aksjeklasser med ulike verdier, vil bestemmelsens formål bare kunne oppfylles dersom det er den reelle verdien av aksjekapitalen som fordeles i samme forhold som nettoverdiene.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at så lenge man kan gjennomføre fisjonen med full kontinuitet, bør ikke ordlyden i skatteloven § 11-8 (1) være til hinder for dette. Tilsvarende løsning støttes av Benn Folkvord i boka Skatt ved fusjon og fisjon på s. 81 flg.

På denne bakgrunn legger Skattedirektoratet til grunn at en fisjon av selskaper med ulike aksjeklasser med ulik verdi bak klassene, kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.»