Ikke beskatning av negativ inngangsverdi på aksjer overført ved generasjonsskifte

Det var ikke grunnlag for gjennomskjæring der aksjer med betydelig negativ inngangsverdi ble overført som gave til barnas aksjeselskaper som ledd i generasjonsskifte.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 8/2018.

Saksforholdet

Far planla å overføre 30 % av aksjene i et selskap til barnas aksjeselskaper som gave som ledd i et generasjonsskifte. Aksjene hadde en negativ inngangsverdi på ca. 100 millioner kroner, mens virkelig verdi var anslått til godt over en halv milliard kroner. Det var ikke planlagt salg av aksjene til eksterne parter og det skulle inntas en klausul i avtalen for å forhindre fremtidig salg.

Gave regnes ikke som realisasjon. Ved å overføre aksjeposten som gave i stedet for å realisere aksjene unngikk far gevinstbeskatning av den negative inngangsverdien. Ved at aksjene ble overført til barnas aksjeselskaper i stedet for direkte til barna, unngikk barna dessuten å måtte overta den negative inngangsverdien på aksjene etter reglene om skattemessig kontinuitet, jf. Skatteloven § 9-7.

Før overføringen ønsket far å få avklart om transaksjonen kunne settes til side etter reglene om skjønnsfastsetting i skatteloven § 13-1 eller etter den ulovfestede gjennomskjæringsnormen.

Skattedirektoratets vurderinger

Skatteloven § 13-1

Etter skatteloven § 13-1 kan inntekten fastsettes ved skjønn dersom inntekten er redusert som følge av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen part. Inntekten skal da fastsettes som interessefellesskapet ikke hadde foreligget.

Skattedirektoratet la til grunn at i og med at en gave ikke anses som skattepliktig realisasjon kan det heller ikke være grunnlag for å etablere en inntektsreduksjon basert på denne bestemmelsen. Det er ikke grunnlag for å anvende skatteloven § 13-1 på gavetransaksjoner.

Ulovfestet gjennomskjæring

Grunnvilkåret for gjennomskjæring etter den ulovfestede normen er at det klart viktigste formålet med overføringen er å spare skatt.

Her oppnådde giver å fri seg fra skatteforpliktelsen som følge av den negative inngangsverdien på ca. 100 millioner kroner som verken kommer til beskatning hos giver eller hos mottakerne i og med at disse var innenfor fritaksmetoden. Verdien på aksjene var imidlertid betydelig høyere enn skattefordelen giver oppnådde ved å kvitte seg med den negative inngangsverdien, minst en halv milliard kroner.

Skattedirektoratet viste videre til at det ikke var planlagt salg av aksjene til utenforstående og dessuten inntatt bestemmelser i avtalen som begrenset retten til slikt salg, uten at det fremgår hvor stor vekt dette er lagt på dette i vurderingen.

At aksjene ble overført til barnas aksjeselskaper i stedet for direkte til barna innebar at barna ikke kom i noen bedre skattemessig posisjon. Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjene i holdingselskapene påvirkes ikke av overføringen og enhver utdeling fra holdingselskapene til barna beskattes etter aksjonærmodellen.

Skattedirektoratet konkluderte etter dette med at hovedmotivet for den planlagte gaveoverføringen ikke var å spare skatt. Det var derfor ikke grunnlag for gjennomskjæring etter den ulovfestede omgåelsesnormen.