Ikke fradrag for konsernbidrag over landegrensene

Høyesterett kom til at Yara ikke hadde rett til fradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen.

Publisert:

Yara International ASA (Yara) krevde for inntektsåret 2009 fradrag for om lag 93 millioner kroner i konsernbidrag til sitt litauiske datterselskap. Datterselskapet ble besluttet likvidert i 2010 og endelig slettet i 2012.

De norske konsernbidragsreglene krever at både giver og mottaker av konsernbidrag er skattepliktige til Norge. Dette vilkåret utgjør en restriksjon mot etableringsfriheten etter EØS-avtalen, men kan likevel begrunnes i tvingende allmenne hensyn slik som behovet for å ivareta en balansert fordeling av beskatningskompetanse mellom EØS-statene eller for å utelukke rent kunstige ordninger som fører til skatteomgåelse.

I tilfeller hvor underskuddet i det utenlandske datterselskap er endelig, går imidlertid de nasjonale kravene lenger enn det som er nødvendig for å nå disse mål, har EFTA-domstolen uttalt.

Spørsmålet i saken var derfor om det det forelå et endelig tap, dvs. om det var godtgjort at alle muligheter for å utnytte underskuddet var uttømt.

Høyesterett

I likhet med lagmannsretten (Borgarting 5. mars 2018) kom Høyesterett til at Yara ikke hadde godtgjort overfor skattemyndighetene at det forelå et endelig tap.

Da Yara kjøpte datterselskapet i 2007 var det litauiske selskapet en virksomhet med betydelig omsetning og et visst overskudd. Beslutningen om å stenge anlegget var begrunnet i konsernets og ikke det litauiske selskapets interesser. Innmaten i selskapet ble deretter solgt for 1 litas, ca. kr 2,40. Høyesterett mente det var nærliggende å anta at kjøper, eventuelt andre tredjemenn, like gjerne kunne kjøpt selskapet som sådan (aksjene), med en konkurranseklausul, og dermed også overtatt skatteposisjonene, herunder det skattemessige underskuddet.

Høyesterett konkluderte etter dette med at Yara ikke har godtgjort at det forelå et endelig tap.

Dommen var enstemmig, men to dommere hadde en annen begrunnelse. For disse to dommerne var det tilstrekkelig å konstatere at det litauiske datterselskapet fortsatte å motta renteinntekter (på konsernbidraget) etter 2009.