Ikke fradrag for konsernbidrag til skattefritt selskap

Det er ikke fradragsrett for konsernbidrag til et selskap som er fritatt for beskatning etter skatteloven § 2-32.

Publisert:

Det er konkusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Saksforholdet

Et selskap driver arbeidsforberedende trening (AFT-virksomhet) og er ikke skattepliktig, jf. skatteloven § 2-32. Selskapet eies av et holdingselskap som igjen eies av en kommune. Etter NAVs retningslinjer kan en slik tiltaksarrangør ikke leie ut deler av sin eiendom. Selskapet planla derfor å fisjonere ut eiendommen til et eget selskap og leie ut denne dels til AFT-virksomheten og dels til andre. Det utfisjonerte selskapet vil bli skattepliktig.

Det utfisjonerte eiendomsselskapet ønsket å dele ut overskuddet som konsernbidrag til det skattefrie AFT-selskapet med fradragsrett. Innsender viste til at lovens ordlyd ikke tilsier at det er et vilkår for fradrag at konsernbidrag at dette faktisk kommer til beskatning hos mottakeren, jf. skatteloven § 10-2.

Skattedirektoratets vurdering

Lovens systematikk er at giver og mottaker av konsernbidraget ses i sammenheng ved beskatningen. Fradragsretten og skatteplikten er gjensidig avhengig av hverandre, mente Skattedirektoratet.

Det er riktig at lovens ordlyd er utgangspunktet for tolkningen. Men en slik tolkning av bestemmelsen vil bryte klart med lovens system og innebygde forutsetning om skatteplikt for mottaker Det er derfor ikke naturlig å legge en slik snever lesning av ordlyden til grunn.

Skattedirektoratet konkluderte med at eiendomsselskapet ikke har fradragsrett for konsernbidraget til det skattefrie AFT-selskapet.