Mor-datterfusjon regnes ikke som konsernbrudd

Det beregnes ikke tre prosent inntektsføring av utbytte fra et heleid datterselskap som fusjoneres med morselskapet samme år.

Publisert:

Det er konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 7/2018

Et morselskap planla å kjøpe 100 % av aksjene i flere norske selskaper. Etter kjøpet skulle det deles ut utbytte fra disse selskapene, som i utgangspunktet ville være fritatt fra beskatning, også etter den såkalte 3 %-regelen etter skatteloven § 2-38 sjette ledd bokstav c.

Et vilkår for å være fritatt fra beskatning etter 3 %-regelen er at konserntilknytningen (mer enn 90 % eie) er oppfylt ved utgangen av inntektsåret, dvs. det året utbyttet vedtas, jf. Finansdepartementets uttalelse 22. september 2015 (Utv 2015 side 2107).

Det var planlagt en mor-datterfusjon som skulle gjennomføres etter utbytteutdelingen, men før årsskiftet. Spørsmålet var om mor-datterfusjonen innebærer at konserntilknytningen dermed anses brutt.

Skattedirektoratet kom til at formålet bak og reelle hensyn tilsier at kravet til konserntilknytning må anses oppfylt. Ved en skattefri mor-datterfusjon vil alle selskapets forpliktelser, eiendeler og gjeld fortsatt være i behold innenfor den samme strukturen i tråd med kontinuitetsprinsippet.