Næringsministeren lanserer fempunktsplan for å skape større åpenhet om aksjeeiere

For å sikre større åpenhet om hvem som eier aksjer har næringsminister Jan Christian Vestre 19. januar 2024 lansert en fempunktsplan.

Publisert:

Følgende tiltak er foreslått:

  1. Bedre konsernrapportering: Konserntilknytningen til alle de rundt 130 000 selskapene som inngår i konsern skal rapporteres til Enhetsregisteret. Også informasjon om utenlandsk konserntilknytning skal registreres, jf. enhetsregisterloven § 6 første ledd k og enhetsregisterforskriften kapittel 2 om registrering av konsern og foretaksgrupper. Konsernoversiktene i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig, og kan bestilles gratis på brreg.no. Næringsministeren oppfordrer alle selskaper til å ta en gjennomgang og sjekke at de er registrert. Innrapporteringen skjer på BR-1019 Konsernmelding. Samtidig vurderer myndighetene også endringer i regelverket for å gjøre det klarere hva som skal rapporteres.
  2. Forskrift om bedre tilgang til aksjeeierboken og aksjeeierregisteret: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er lovpålagt å føre oversikter over sine aksjeeiere, enten i en aksjeeierbok eller hos en verdipapirsentral. Enhver har lovbestemt rett til å få innsyn i disse. Det vurderes blant annet å innføre frister for å gi innsyn, sanksjoner for dem som ikke innfrir tidsfristene og om innsynet skal gis digitalt.
  3. Forskrift om innsyn i forvalterregistrerte aksjer: Noen utenlandske aksjeeiere fremkommer ikke i selskapets aksjeeierregister. Det er de som bruker en forvalter. Forskriftsendringer vurderes for å sikre at innsynsretten i forvalterregistrerte aksjer kan tre i kraft, slik at det er mulig å finne ut hvem som er eieren.
  4. For å sikre større åpenhet er det satt ned en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger om hvilke utfordringer som må tas hensyn til, hvilke muligheter som finnes, og hvordan rammene bør være.
  5. Det vises videre til arbeidet med et register over reelle rettighetshavere. Registeret skal gi informasjon om de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning. Finansministeren har sendt et forslag på høring som kan få registeret i gang så snart som mulig. Høringsfrist var 19. januar.