Overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap

Overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap kan beskattes og bli gjenstand for prisjustering etter skatteloven § 13-1, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

Publisert:

En skattyter ønsker å overføre sin aksjepost på 50 % i et aksjeselskap som gave til sin ektefelles heleide holdingselskap. Skattyteren ba om en avklaring på overføringen vil utløse realisasjonsbeskatning for skattyter, eventuelt om skatteloven § 13-1 om interessefellesskap eller reglene om ulovfestet gjennomskjæring, kan komme til anvendelse på transaksjonen.

Skattyter presiserer at aksjene ikke har negativ inngangsverdi, og at gavedisposisjonene således ikke er foranlediget av et ønske om å unngå skatt på større gevinster, jf. Skattedirektoratets uttalelse av 6. desember 2012.

Skattedirektoratets vurderinger

En gaveoverføring til et aksjeselskap som eies av giverens ektefelle anses i utgangspunktet ikke som realisasjon.

Finansdepartementet har imidlertid lagt til grunn at skatteloven § 13-1 om skjønnsfastsettelse ved interessefellesskap kan komme til anvendelse når en aksjonær vederlagsfritt overfører personlig eide aksjer til sitt eget holdingselskap.

Skattedirektoratet mener at det samme må gjelde ved overføring til ektefellens aksjeselskap. Det foreligger en omgåelsesfare ved at aksjene vederlagsfritt kan føres inn under fritaksmetoden. Etter Skattedirektoratets syn fratar dette transaksjonen noe av dets gavepreg og tilsier at det må skje en identifikasjon med ektefellen i et tilfelle som dette.  

Etter Skattedirektoratets oppfatning vil skatteloven § 13-1 komme til anvendelse slik at overføringen skal skattlegges som om aksjene var realisert til virkelig verdi.