Prostitusjon er skatte- og merverdiavgiftspliktig

Salg av seksuelle tjenester (prostitusjon) er skatte- og merverdiavgiftspliktig, skriver Finansdepartementet i en prinsipputtalelse

Publisert:

I Skatteklagenemndas vedtak av 18. september 2019 (NS 106/2019) ble det lagt til grunn at salg av seksuelle tjenester (prostitusjon) ikke var skatte- eller merverdiavgiftspliktig. Nemnda viste blant annet til at manglende prioritering fra skattemyndighetenes side med kontroll av slik virksomhet medførte at virksomheten var fritatt fra skatte- og avgiftsplikten.

Om skatteklagenemndas begrunnelse skriver Finansdepartementet at det tilligger skatteforvaltningen til enhver tid å prioritere hvilke typer virksomheter som velges ut for kontroll mv. Skatteforvaltningens kontrollprioriteringer kan ikke danne grunnlag for et generelt skatte- og avgiftsfritak for et virksomhetsområde, slik Skatteklagenemda legger til grunn. Vurderingen av om en virksomhetstype skal unntas fra den generelle skatte- og avgiftsplikten, er en lovgiveroppgave. Kun ved fast og ensartet praksis av regelverket i skattyters favør kan skatteforvaltningen lempe på skattyters plikter etter loven.

Finansdepartementet mener derfor at nemnda uriktig har lagt til grunn at skatteforvaltningens kontrollprioriteringer vedrørende salg av seksuelle tjenester har dannet et skattefritak for slik virksomhet.