Rentebegrensningsregelen for helnorske konsern

Helnorske konsern kan påberope seg er unntaksregelen for konsern selv om det ikke er utarbeidet konsernregnskap.

Publisert:

Dette slår Skattedirektoratet fast i en prinsipputtalelse avgitt 4. juni 2020.

Merk imidlertid at selskapet likevel kan få avskjæring av renter til nærstående part utenfor samme konsern, jf. skatteloven § 6-41 (9).

Unntaksregelen for konsern

Med selskap i konsern etter rentebegrensningsreglene menes selskap som i regnskapsåret før inntektsåret er konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap eller som kunne vært konsolidert linje for linje etter IFRS, jf. skatteloven § 6-41 (5).

For selskap i konsern er det innført en balansebasert unntaksregel fra rentebegrensningsreglene som innebærer at rentebegrensning unngås hvis selskapet eller den norske delen av konsernet har en egenkapitalandel som er minst like stor som egenkapitalandelen i konsernet. Vilkårene fremgår av skatteloven § 6-41 (8) og er omhandlet nærmere i en tolkningsuttalelse fra Finansdepartement av 6. desember 2019.

Det er i utgangspunktet et krav for å påberope seg unntaksregelen at selskapet er konsolidert inn i et faktisk avlagt konsernregnskap.

Helnorske konsern

I helnorske konsern vil egenkapitalen i den norske delen nødvendigvis alltid være lik egenkapitalandelen konsernet. Vilkåret for unntak er derfor alltid oppfylt. Innenlandske konsern har imidlertid ofte ikke utarbeidet konsernregnskap etter NGAAP som følge av unntaket for små foretak.

Skattedirektoratet slår i uttalelsen fast at selskap i et helnorske konsern kan påberope seg unntaket fra rentebegrensningsregelen selv om det ikke avlegges et konsernregnskap etter IFRS.

Direktoratet skriver at dette forutsetter at det i RF-1509 post 160 opplyses om alle enhetene i konsernet. Videre er det en forutsetning at selskapet på forespørsel kan dokumentere at det oppfyller de øvrige vilkårene for å påberope seg unntaksregelen i skatteloven § 6-41 (8). Dette innebærer blant annet at selskapet må godtgjøre at det inngår i et innenlandsk konsern og at det kunne vært konsolidert linje for linje hvis IFRS hadde vært anvendt.