Rentebegrensningsregelen for migrerte selskaper og filialer

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om rentebegrensingsregelen for selskaper som migrerer inn eller ut av Norge, norske filialer av utenlandske selskaper og utenlandske filialer av norske selskap.

Publisert:

Migrerte selskaper

For selskaper som migrerer inn eller ut av Norge skattemessig i løpet av inntektsåret, legger Skattedirektoratet til grunn at netto rentekostnader som tidfestes til perioden selskapet er skattepliktig til Norge, skal inngå i terskelbeløpet etter skatteloven § 6-41 fjerde ledd.

Det er selskapets totale balansesummer som skal inngå i beregningen av egenkapitalandelen etter åttende ledd. Etter Skattedirektoratets vurdering må det også gjelde om selskapet migrerer inn eller ut i løpet av inntektsåret, og således bare er skattepliktig til Norge deler av inntektsåret.

Norske filialer skattepliktig etter skatteloven § 2-3 (fast driftssted)

Skattedirektoratet legger til grunn at det kun er de skattemessige rentekostnadene som tilordnes den norske filialen som inngår i terskelbeløpet for den norske delen av konsernet.

Beregning av egenkapitalandel ved anvendelse av unntaksregelen er etter lovens ordlyd basert på regnskapstall, og for de tilfeller det foreligger et filialregnskap skal det tas utgangspunkt i dette. For de tilfeller det ikke foreligger et filialregnskap, må det utarbeides i tråd med norske regnskapsprinsipper for at unntaksregelen skal kunne påberopes.

Utenlandske filialer av et norsk selskap med unntaksmetode

Ved beregning av terskelbeløpet for den norske delen av konsernet, legger Skattedirektoratet til grunn at rentekostnader til utenlandsk filial i land med unntaksmetode trekkes ut i samsvar med reglene i skatteloven § 6-91.

Er det avlagt et godkjent filialregnskap etter et av regnskapsspråkene som nevnt i skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav b nr. 2 som inkluderer en balanseoppstilling for filialen, vil selskapet kunne benytte denne balanseoppstillingen ved fastsettelse av selskapets egenkapitalandel fratrukket filialens. For de tilfeller det ikke foreligger et slik godkjent filialregnskap, er Skattedirektoratets vurdering at selskapet kan bygge på de samme balansesummene som selskapet har lagt til grunn i forbindelse med tilbakeføringen av rentekostnader etter skatteloven § 6-91.