Salg av eiendom ansett som kapitalinntekt

Skattedirektoratet konkluderte med at et sameies gevinst ved salg av en eiendomsmasse var kapitalinntekt.

Publisert:

Et sameie bestående av tomteareal, boligseksjoner og næringseiendom som hovedsakelig var utleid skulle selges. Utleieforholdene ble administrert av hver enkelt sameier og ikke av sameiet som sådant og ble derfor ikke ansett som virksomhet.

Sameierne planla å selge eiendommene under ett til en utvikler. I den forbindelse hadde det medgått ca. 191, 5 timer aktivitet og ca. kr 115 000 i kostnader til arkitekt og takstmann mv.

Skattedirektoratet kom til at aktiviteten ikke oppfylte kravet til virksomhet. En betydelig del av aktiviteten var kortvarig og besto i å imøtegå kommunens reguleringsplan og oppfylte derfor ikke vilkåret om varighet. Videre besto aktiviteten i det vesentlige av planlegging. Det er et vilkår for å bli regnet som virksomhet at virksomheten er kommet i gang. Planlegging av en virksomhet er ikke tilstrekkelig.

Det ble vist til BFU 11/14 som også gjaldt et sameie som skulle selge eiendom samlet til en utbygger. Der ble slik planleggingsaktivitet ikke ansett å oppfylle vilkåret om at virksomheten må være kommet i gang selv om det var medgått ca. 138 dagsverk.