Skattefritt aksjebytte

Utbytteutdelinger forut for et skattefritt aksjebytte skal ikke regnes som tilleggsvederlag, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

Publisert:

Aksjonærene i et norsk AS skulle overføre aksjene til et svensk AB mot vederlag i aksjer i det svenske selskapet. Dette skulle gjennomføres etter reglene om skattefritt aksjebytte i skatteloven § 11-11 fjerde ledd.

Det norske selskapet var verdsatt til kr 48 MNOK. De norske aksjonærene skulle motta aksjer i det svenske AB til en verdi av 40 MNOK og et kontantvederlag på 8 MNOK.

I forkant av avtalen om aksjebytte hadde imidlertid aksjonærene mottatt 18 MNOK i utbytte fra det norske selskapet. Spørsmålet var om dette utbyttet skulle medregnes som kontantvederlag ved aksjebyttet. Etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd kan «annet vederlag» (herunder kontantvederlag) maksimalt utgjøre 20 % av det totale vederlaget.

Skatteloven § 11-11 fjerde ledd

Bestemmelsen gir på visse vilkår skattefrihet for aksjonærer ved aksjebytte med overføring av aksjer i et norsk aksjeselskap mot aksjer i et overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen stat. Dette forutsetter imidlertid at transaksjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet i den stat hvor det overtakende selskap er hjemmehørende og på vilkår om kontinuitet på aksjonærnivå.

Det betyr at Sverige må ha tilsvarende regler om skattefritt aksjebytte for svenske aksjonærer, jf. Finansdepartementets uttalelse i Utv. 2011 side 1216. Det ble lagt til grunn at Sverige har slike regler.

Videre er det krav om at minst 90 av aksjene overføres og at «annet vederlag enn aksjer i selskap som direkte deltar i aksjebyttet» ikke overstiger 20 prosent av det samlede vederlaget.

Skattedirektoratets vurderinger

Etter Skattedirektoratets vurdering er det ikke holdepunkter for å tolke lovens ordlyd slik at også forutgående egenkapitaltransaksjoner skal hensyntas ved beregningen av tilleggsvederlag i aksjebyttet. Aksjebyttet er en egen selvstendig disposisjon. Ved beregningen av maksimalt tilleggsutbytte skal det avgrenses mot tidligere egenkapitaltransaksjoner. Tilleggsvederlaget var dermed ikke høyere enn det som er tillatt etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd.

De to utbytteutdelingene er etter Skattedirektoratets vurdering heller ikke i strid med formålet med og en omgåelse av vilkåret om 20 prosent tilleggsvederlag i aksjebyttereglene i § 11-11 fjerde ledd.