Skattemessig behandling av ulempeerstatning

Ulempeerstatning inntektsføres ikke ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den eiendelen som har fått redusert verdi.

Publisert:

I en prinsipputtalelse avgitt i september 2018 presiserer Skattedirektoratet den skattemessige behandlingen av ulempeerstatninger. I uttalelsen skriver direktoratet følgende:

«Ulempeerstatning er et begrep som nyttes for erstatningsutbetalinger som skal kompensere for verdiforringelse av en eiendom eller en ting som ikke er realisert i skattemessig forstand. Det kan være ulike årsaker til slik verdiforringelse. Vanlige årsaker til verdiforringelse er ekspropriasjon av en del av en eiendom og alle former for skade eller ulempe etter grannelova.

Ulempeerstatning inntektsføres ikke som skattepliktig inntekt ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den delen av eiendommen eller tingen som er redusert i verdi på grunn av skaden eller ulempen. Dette gjelder i den grad erstatningen ikke benyttes til å avhjelpe ulempene eller reparere skaden. Nedskrivning av kostprisen skal foretas selv om ulempeerstatningen overstiger inngangsverdien for eiendommen, slik at inngangsverdien blir negativ.»

Ekspropriasjon av en del av eiendommen er ikke et vilkår for slik skattemessig behandling.