Spørsmål og svar om aksjonærlån

Skatteetaten har laget en egen «spørsmål og svar»-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær.

Publisert:

Lån (kreditt og/eller sikkerhetsstillelse) fra aksjeselskap mv. til personlig aksjonær og deres nærstående skal f.o.m. 7. oktober 2015 skattlegges som utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen.

Det gis skjermingsfradrag for lån som skattlegges som utbytte, på samme vilkår som det gis for ordinært utbytte. For å ha rett til skjermingsfradrag må lånet være lovlig utdelt fra selskapet.

Den delen av lånet, eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skal oppjusteres med en faktor som endres hvert år (1,33 for inntektsåret 2018 og 1,44 for inntektsåret 2019). Utbyttet skal skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen.

Skatteetaten har utarbeidet en egen «spørsmål og svar»-artikkel som behandler spørsmål om skatteplikt på slike lån i ulike situasjoner.