Ti års oppbevaringsplikt for dokumentasjon av statsstøtte i form av skattefordel

Ny lov som regulerer de nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte får også betydning for mottakere av offentlig støtte.

Publisert:

Det er vedtatt en ny lov som regulerer nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen samt enkelte konkurranseregler etter OECD-avtalen og WTO-avtalen (støtteprosessloven). Loven avløser en tidligere lov fra 1992. Ifølge forarbeidene har det vært behov for oppdatering og klargjøring.

Loven regulerer ikke de materielle EØS-støttereglene, det vil si vilkårene for når et tiltak utgjør offentlig støtte og vilkårene for at støtte skal kunne godkjennes som forenlig med EØS-avtalen. Det er regulert i EØS-avtalen, herunder gruppeunntaket og ESAs retningslinjer.

Loven har den først og fremst betydning for støttegiver. I forhold til tidligere lov er det nå klarere regler om plikt for støttegiver til å kreve tilbakeføring av ulovlig tildelt støtte og hvordan støttegiver skal gå frem for å fremme slike krav.

Deler av loven har imidlertid også betydning for mottaker av offentlig støtte. Støttemottaker bør særlig være oppmerksom på følgende:

  • Mottakere av offentlig støtte i form av skattefordel skal i minst ti år etter at støtten ble tildelt, oppbevare opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at tildelingen er i tråd med støttereglene.
  • I utgangspunktet kan støttegiver fremme krav overfor støttemottaker om tilbakeføring inntil tre år etter at støtten ble tildelt. For statsstøtte i form av skattefordel gjelder reglene i skatteforvaltningsloven, dvs. at fristen er fem år.
  • Fristen er likevel ti år hvis ESA har fattet vedtak om tilbakeføring av den offentlige støtten.

Merk at mer enn tre fjerdedeler all offentlig støtte i Norge, målt i kroner, blir tildelt gjennom skatteordninger.

Loven har foreløpig ikke trådt i kraft.