Tolkningsuttalelse om rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om enkelte spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene.

Publisert:

I tillegg er det sendt ut et høringsnotat med forslag til enkelte endringer i skatteloven § 6-41 og forslag om forskriftsbestemmelser som departementet antar vil løse en del spørsmål knyttet til endringen av rentebegrensningsreglene fra 2019.

Tolkningsuttalelsen behandler følgende spørsmål:

Beregning av «netto rentekostnader» når skattyter ikke krever fradrag for deler av rentene

Skattyter velger selv om det skal kreves fradrag for rentekostnader. I en tolkningsuttalelse fra 8. mars 2016 uttalte departementet at en skattyter kan unnlate å kreve fradrag for renter og dermed komme under terskelbeløpet på 5 millioner kroner etter den tidligere rentebegrensningsregelen. Renter som det ikke er krevd fradrag for, kan ikke fremføres til fradrag i senere år.

Departementet uttaler at det samme må gjelde etter den nye rentebegrensningsregelen der terskelbeløpet er 25 millioner kroner på konsernnivå.

Beregning av «netto rentekostnader» når skattyter krever fradrag for tidligere avskårede renter

Ifølge skatteloven § 6-41 niende ledd har skattyter adgang til å fremføre rentekostnader som er avskåret, i påfølgende ti år.

Departementet legger til grunn at slike tidligere avskårede renter som skattyter krever fradrag for i et senere inntektsår, ikke inngår i beregningen av om «netto rentekostnader» kommer over terskelbeløpet på 25 millioner kroner for den norske delen av konsernet.

For øvrig gjelder fremføringsretten uansett bare så langt netto rentekostnader til fremføring fra tidligere inntektsår ligger innenfor skattyters fradragsramme det aktuelle inntektsåret, jf. skatteloven § 6-41 niende ledd annet punktum.

Uttrykket «i løpet av inntektsåret» ved anvendelse av unntaksregelen

Etter skatteloven § 6-41 åttende ledd kan man kreve unntak fra rentebegrensning dersom egenkapitalandelen i det norske selskapet eller i den norske delen av konsernet er minst like høy som egenkapitalandelen i konsernet.

Selskap inngår i «den norske delen av konsernet» dersom det på noe tidspunkt «i løpet av inntektsåret» har vært skattepliktig til Norge. Uttrykket «i løpet av inntektsåret» sikter til det inntektsåret rentebergrensningsreglene anvendes for, uttaler departementet. Dette i motsetning til ved sammenligningen av egenkapitalandeler der man skal benytte regnskapsåret før inntektsåret rentebegrensningsreglene anvendes for, se skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav a annet avsnitt første punktum.

Unntaksregelen for NOKUS og selskap med deltakerfastsetting

For NOKUS-selskap og selskap med deltakerfastsetting er det norske eierandeler som medregnes ved beregning av unntaksregelen. Departementet legger til grunn at uttrykket «norske eierandeler» sikter til det aktuelle konsernets eierandeler i selskapet, og ikke alle eierandeler som er eid av en norsk skattyter.