Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom.

Publisert:

To bygdeallmenninger solgte tomter fra allmenningenes grunn. Staten fikk ikke medhold i at gevinsten ved salg av råtomtene kunne skattlegges på allmenningenes hånd. 

På bakgrunn av en gjennomgang av rettskildematerialet, først og fremst lovhistorien, ble det lagt til grunn at en allmenning som sådan ikke er skattepliktig. Dette innebærer at tomtegevinster, i likhet med andre gevinster som skriver seg fra allmenningsgrunnen, ikke skal skattlegges på allmenningens hånd, men hos de allmenningsberettigete.

Allmenningenes skatteplikt er begrenset til allmenningskassen, som imidlertid heller ikke kan skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen. 

 Staten fikk ikke medhold i at gevinsten ved salg av råtomtene kunne skattlegges på allmenningenes hånd. 

Høyesterett trekker i dommen opp grensene for hvilke inntekter som kommer til beskatning på allmenningenes hånd og hvilke inntekter som beskattes hos dem som har rettigheter i allmenningen.