Andre økonomiske støtteordninger - tilskudd, lån og garantier

Aktive ordninger

Lånegarantiordningen - 90 % statsgaranti på nye banklån

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Små og mellomstore bedrifter kan låne opptil 50 millioner kroner. Større bedrifter kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen.

Les mer på revisorforeningen.no

Bedrifter som regnes som små etter EU-reglene kan motta statsgaranterte lån selv om de har vært eller er i økonomiske vanskeligheter slik dette er definert i regelverket. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år og det er åpnet for avdragsfrihet inntil tre år.  

Bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 anses som lønnsomme og kan dermed omfattes av ordningen.

Om garantiprovisjon, se Finansdepartements forskriftsendring 14. desember 2020

Ordningen gjelder lån innvilget innen utgangen av 31. oktober 2021, og for lån innvilget fra og med 17. desember 2021 til og med 30. juni 2022.
   

Økt utlånsramme for bankene – lettelser i kravet til motsyklisk kapitalbuffer

 

Utløpte ordninger

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Tiltakspakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. 

Det er vedtatt å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til ordningen med innovasjonstilskudd i 2021. 

Se nærmere informasjon om ordningene, herunder hvordan søke på innovasjonnorge.no 

Tilskuddsordning for omstilling i event- og reiselivsnæringen

2021:

Stortinget har vedtatt å videreføre omstillingsordningen og å bevilge ytterligere 1 milliard kroner. Regjeringen vil utrede hvordan ordningen kan utvides til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak. Den nærmere innretningen av ordningen er foreløpig ikke fastsatt. 

Det er en egen utlysningsrunde for omstillingsprosjekter i eventbransjen. Virksomhetene må ha hatt mer enn 30 prosent omsetningsfall i perioden august – desember i 2020, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Nyetablerte sammenligner med omsetningen i januar og februar 2020.  Søknadsfristen er satt til 7. april 2021.

Departementet opplyste den 12. mai at det bevilges ytterligere 850 millioner kroner. I denne runden inkluderes hele serveringsnæringen. Regjeringen vil også prioritere prosjekter som bidrar til grønn omstilling og digitalisering av næringene. Prosjektperioden kan ha en maksimal varighet til og med juni 2022. Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.  

2020:

Det ble opprinnelig bevilget 250 millioner kroner til omstillingsprosjekter i reiselivsbransjen med søknadsfrist 15. september 2020. Ordningen omfatter event- og reiselivsnæringene, inkludert deler av serveringsnæringen. 

Stortinget har bevilget ytterligere 300 millioner til en utvidet ordning som også kan omfatte nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører. Bedrifter må vise et omsetningsfall på mer enn 30 prosent for oktober og november sammenlignet med samme periode året før. Nyetablerte foretak gis også mulighet til å søke. Kostnader og aktiviteter og omsetningsfallet må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Søknadsfristen var 8. januar 2021

 

Tiltakspakke for luftfarten – statlig lånegaranti

Tiltakspakken ble lansert 19. mars 2020 og bestod av en statlig lånegaranti på til sammen kr. 6 mrd. Av disse er 3 mrd. rettet mot Norwegian, 1,5 mrd. mot SAS og 1,5 mrd. mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Se omtale på regjeringen.no

I november 2020 ble trekkperioden forlenget med 6 måneder, fra 31. desember 2020 til 30. juni 2021. Videre ble løpetiden for garantiene endret fra to til tre år. 

Garantiordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt.

I tillegg er det midlertidige fritaket for flypassasjeravgift forlenget ut 2021 og bevilgningene til statlig kjøp av flyruter økt til to milliarder kroner i 2021. 

Regjeringens tiltakspakke forelå 29. januar 2021 og inneholder bl.a. forslag om hybridlån til Norwegian på 1,5 mrd. kr., statlig kjøp av flyruter og ekstra støtte til Avinor. Tiltakspakken er vedtatt av Stortinget.

 

Midlertidig garantiordning for kredittsalg

Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både ved innenlands salg og eksport. Det er etablert en midlertidig statlig garantiordning for re-forsikring av kortsiktig kredittforsikring som innebærer at staten dekker tap hos kredittforsikringsselskapene slik at disse kan opprettholde sine tilbud til bedrifter i Norge i 2020, til tross for betydelig økt risiko i markedet.

Ordningen administreres av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), men innebærer at bedrifter i Norge kan forholde seg til kredittforsikringsselskapene.  

Les mer på regjeringen.no 

Regjeringen har varslet at den vil forlenge ordningen til 30. juni 2021. Ordningen foreslås ikke forlenget utover dette.

Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard

Regjeringen har vedtatt å etablere en tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Forskrift for ordningen ble fastsatt 9. desember 2020. Longyearbyen lokalstyre skal forvalte ordningen. Søknadsfrist er 22. januar 2021.

Mer informasjon om hvordan man søker mv. vil bli lagt ut på Longyearbyen Lokalstyres nettside

Les mer på regjeringen.no 

Tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Til 15.11.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. 

  • Tiltak lansert: Forslag sendt på høring 7. juli 2020 med høringsfrist 20. juli.
  • Forskrift fastsatt: 7. august 2020
  • Ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft 7. august 2020 og gjelder til 15. november 2020. 

Enklere tilgang til lån og garantier fra Innovasjon Norge

Tiltaket omfatter Innovasjon Norges samlede rammer på 7 mrd. kroner og inneholder bl.a. lavere rente på lån fra IN, avdragsutsettelse, forenklet søknadsprosess, større bidrag til finansiering enn normalt og levere krav til sikkerhet.

19. april 2020 lyste Forskningsrådet ut en mulighet til å søke om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Tiltak iverksatt: 23. mars 2020 og 19. april 2020

Tiltakspakke for skogbruket og reindriften. Til 30.12.

Det er fastsatt ekstraordinære tiltakspakker til skogbruket og reindriftsnæringen på henholdsvis 50 og 10 millioner kroner.

Les mer på regjeringen.no

  • Forslag fremmet: 12. mai 2020 (Revidert nasjonalbudsjett)
  • Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 vedtatt 9. juni 2020. 
  • Virkningstidspunkt: 9. juni til 31. desember 2020.
  • Tiltak vedtatt: Innst. 360 S (2019-2020). Vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

Tilskudd for å sikre planting av skogplanter. Frist 30.04.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020. Ordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket av virusutbruddet gjennom å sikre arbeidskraft til plantearbeid. Søknadsfristen utløp 30. april 2020.

  • Tiltak lansert: Forskrift fastsatt 16. april 2020
  • Ikrafttredelse: straks t.o.m. 31. desember 2020