Kompensasjonsordning 2: Fra september 2020

Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall

Det er innført en ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden september 2020 - april 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen som gjaldt for perioden mars - august 2020 - kompensasjonsordning 1.

Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd. Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for perioden september/oktober, 85 prosent for november/desember og 80 prosent for januar/februar og 80 prosent for mars/april. Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig. Ordningen er generell og ikke begrenset til reiselivsbransjen, slik det først ble varslet.

Regjeringen har foreslått at kompensasjonsordning 2 forlenges ut juni måned og at kompensasjonsgraden skal være 85 pst fra og med januar/februar 2021, men med mulighet for å redusere kompensasjonsgraden for mai/juni hvis smitteverntiltakene og smittesituasjonen tilsier det. Beregningen av omsetningsfall for periodene mars/april og mai/juni skal gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019, men med en oppjustering i tråd med konsumprisindeksen. 

Kompensasjonsordning 2 forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens kompensasjonsordning 1 ble forvaltet av Skatteetaten.

Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden ved å signere på søknadsskjemaet i Altinn etter at søkeren har signert. Dette skal fungere på samme måte som ved signering av næringsoppgaven.

Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Brønnøysundregistrene har opprettet et eget nettsted for kompensasjonsordning 2

Det åpnes for søknader for periodene september/oktober og november/desember den 18. januar 2021. Søknadsfristen blir 14. mars. Det åpnes for søknader for januar/februar den 15. mars og for mars/april ca. 15. mai. Pengene skal bli utbetalt i løpet av 2-3 virkedager. 

Les mer på revisorforeningen.no

Kontantstøttekalkulator

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er et godt verktøy både for å beregne hvor mye tilskudd klientene kan forvente og for å dokumentere omsetning og faste uunngåelige kostnader. 

Vi anbefaler at du tar med deg kalkulatoren til klienter som skal søke om tilskudd og bistår dem slik at tallene blir riktige og godt dokumentert. Erfaringen fra kompensasjonsordning 1 er at det krever en grundig gjennomgang for å sikre at det søkes på riktig grunnlag og at dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Det er mye å hente på at dette gjøres på en god måte med en gang. Med oversiktlig dokumentasjon, vil jobben som skal til for å bekrefte søknadene bli mye enklere. 

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden før søknad sendes inn. Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlingene i medhold av kompensasjonsforskriften § 4-5 (2). 

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt. 

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden. Dette har særlig betydning for opplysninger i søknadsskjemaet som det ikke er knyttet spesifikke kontrollhandlinger til. 

Bekreftelsen avgis i Altinn før innsending av søknaden

Bekreftelsen avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn etter at søkeren har signert. Dette skal fungere på samme måte som ved signering av næringsoppgaven.

Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse: 

"Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. 

Våre handlinger har ikke avdekket feil. 

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. 

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål."