Kompensasjonsordning 2: Fra september 2020

Om kompensasjonsordning 2

Kompensasjonsordning 2 skal sikre kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden etter august 2020. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordning 1 som gjaldt for perioden mars - august 2020. I første omgang gjelder ordningen for perioden september 2020 – februar 2021, men det er lagt opp til at ordningen skal forlenges ut juni 2021.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår Regjeringen å forlenge ordningen ut oktober 2021, men i en nedtrappet versjon fra juli som gir sterkere insentiver til aktivitet. Dette forutsetter godkjenning fra ESA. Regjeringen ber dessuten om fullmakt til å avvikle ordningen fra september dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå.

 

  • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd.  Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for perioden september/oktober og 85 prosent for november/desember og januar/februar. Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig.
  • Kompensasjonsordning 2 forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens kompensasjonsordning 1 forvaltes av Skatteetaten.
  • Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden ved å signere på søknadsskjemaet i Altinn etter at søkeren har signert.
  • Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.
  • Søknadsfristen er 15. juni for alle tilskuddsperiodene - september/oktober, november/desember og januar/februar.
  • Det legges opp til å åpne for søknader for perioden mars-april rundt den 20. mai, og at man fra samme dato også kan søke om dekning av tapt varelager.

Aktuelle endringer i ordningen:

  • Regjeringen fikk i februar 2021 tilslutning i Stortinget til at kompensasjonsordning 2 forlenges ut juni måned med kompensasjonsgrad 85 prosent. Kompensasjonsgraden for mai/juni kan settes lavere hvis smitteverntiltakene og smittesituasjonen tilsier det. 
  • Beregningen av omsetningsfall for periodene mars/april og mai/juni skal gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019, men med en oppjustering i tråd med konsumprisindeksen. 
  • Stortinget påla samtidig Regjeringen å gjøre enkelte utvidelser i ordningen, blant annet om kompensasjon for varelager som er tapt som følge av smitteverntiltak.
  • Forlengelsen av ordningen og de øvrige endringene må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Det er derfor en mulighet for at ikke alt blir gjennomført.

Les mer

Info på revisorforeningen.no

Regelverk

Kontantstøttekalkulator

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er et godt verktøy både for å beregne hvor mye tilskudd klientene kan forvente og for å dokumentere omsetning og faste uunngåelige kostnader. 

Vi anbefaler at du tar med deg kalkulatoren til klienter som skal søke om tilskudd og bistår dem slik at tallene blir riktige og godt dokumentert. Erfaringen fra kompensasjonsordning 1 er at det krever en grundig gjennomgang for å sikre at det søkes på riktig grunnlag og at dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Det er mye å hente på at dette gjøres på en god måte med en gang. Med oversiktlig dokumentasjon, vil jobben som skal til for å bekrefte søknadene bli mye enklere. 

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden før søknad sendes inn. Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlingene i medhold av kompensasjonsforskriften § 4-5 (2). 

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt. 

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden. Dette har særlig betydning for opplysninger i søknadsskjemaet som det ikke er knyttet spesifikke kontrollhandlinger til. 

Bekreftelsen avgis i Altinn før innsending av søknaden

Bekreftelsen avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn etter at søkeren har signert. Dette skal fungere på samme måte som ved signering av næringsoppgaven.

Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse: 

"Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. 

Våre handlinger har ikke avdekket feil. 

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. 

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål."