Kompensasjonsordning 2: Fra september 2020

Om kompensasjonsordning 2

Kompensasjonsordning 2 skal sikre kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden september 2020 til og med februar 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordning 1 som gjaldt for perioden mars - august 2020. 

Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd.  Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for perioden september/oktober og 85 prosent for de øvrige periodene. Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Det kan i tillegg søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioder fra november 2020 til april 2021. Merk at minimumsgrensen på 5 000 kroner for utbetaling av tilskudd, gjelder samlet for tilskudd til kostnader for tapt varelager og tilskudd for stort omsetningsfall. Les mer på revisorforeningen.no

Kompensasjonsordning 2 forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens kompensasjonsordning 1 forvaltes av Skatteetaten.

Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden ved å signere på søknadsskjemaet i Altinn etter at søkeren har signert.

Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Siste søknadsfrist er 15. oktober for alle tilskuddsperiodene.

Aktuelle endringer i ordningen:

  • Det ble fastsatt endringer i forskriften for kompensasjonsordning 2 ved forskrift 04.06.2021 nr. 1793.

    • Kompensasjon for tapt varelager: Foretak som allerede har søkt om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for periodene november-desember 2020 eller januar-februar 2021, søker om tilskudd for tapt varelager ved å sende inn ny rettet søknad. Foretak som ikke har søkt om tilskudd for stort omsetningsfall tidligere, benytter det samme søknadsskjemaet for å søke om tilskudd for kostnader til tapt varelager.
    • Fisjon: Det gjøres visse lettelser i bestemmelsen om at foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon. som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, ikke er omfattet av tilskuddsordningen. Foretakene i fisjonen kan likevel søke om tilskudd hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler eller hvis de er i samme konsern eller har identisk eierskap etter fisjonen. Ved konsern eller identisk eierskap må foretakene søke samlet etter reglene for konsern. Dette gjelder for alle tilskuddsperiodene.

Regelverk

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020: I kraft 18. desember 2020.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020: I kraft 21. desember 2020.

Kontantstøttekalkulator

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er et godt verktøy både for å beregne hvor mye tilskudd klientene kan forvente og for å dokumentere omsetning og faste uunngåelige kostnader. 

Vi anbefaler at du tar med deg kalkulatoren til klienter som skal søke om tilskudd og bistår dem slik at tallene blir riktige og godt dokumentert. Erfaringen fra kompensasjonsordning 1 er at det krever en grundig gjennomgang for å sikre at det søkes på riktig grunnlag og at dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Det er mye å hente på at dette gjøres på en god måte med en gang. Med oversiktlig dokumentasjon, vil jobben som skal til for å bekrefte søknadene bli mye enklere. 

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden før søknad sendes inn. Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlingene i medhold av kompensasjonsforskriften § 4-5 (2). 

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt. 

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden. Dette har særlig betydning for opplysninger i søknadsskjemaet som det ikke er knyttet spesifikke kontrollhandlinger til. 

Bekreftelsen avgis i Altinn før innsending av søknaden

Bekreftelsen avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn etter at søkeren har signert. Dette skal fungere på samme måte som ved signering av næringsoppgaven.

Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse: 

"Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. 

Våre handlinger har ikke avdekket feil. 

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. 

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål."