Skattefrie gaver til de ansatte

Fra 2021 ble grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra 2000 til 5000 kroner pr år. Kravet om at gaven må gis som en generell ordning, ble også opphevet. Reglene om skattefrie gaver gjør at ansatte kan få ganske store tillegg til lønnen uten å måtte betale skatt.

gaver.jpg

Det forutsettes da at gaven gis som naturalytelse og ikke penger. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med naturalytelser. Det samme gjelder dersom den ansatte leverer kvittering for kjøp til arbeidsgiveren og får refundert beløpet. Det er flere gavebestemmelser som kan benyttes. Den ansatte kan kombinere de forskjellige gavereglene samme år. Dersom beløpsgrensene overstiges, er kun det overstigende beløpet skattepliktig.

Gave inntil 5000 kroner

Denne generelle gaveregelen kan benyttes uten at det trenger å være noen spesiell anledning. Beløpsgrensen ble hevet fra 2000 til 5000 kroner fra 2021. Beløpsgrensen gjelder samlet for alle gaver i arbeidsforhold i løpet av inntektsåret.

Tidligere var det et vilkår at gaven måtte gis som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret ble opphevet fra 2021. Skattereglene er derfor ikke lenger til hinder for forskjellsbehandling ved at noen ansatte får slike skattefrie gaver, mens andre ikke får det.

Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter. Regelen kan derfor for eksempel gjerne brukes for å slippe å innberette fordeler ved bruk av flybonus e.l. hvis verdien er lavere enn beløpsgrensen.

En praktisk løsning kan være å benytte gaveregelen på EKOM-tjenester (telefoni og internett). Gaven vil da utgjøre det ellers skattepliktige beløpet på kroner 4392. Resterende beløp på kroner 608 kan benyttes til andre gaver.

Arbeidsgiver må imidlertid være klar over at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp til bruk for gaver til ansatte.

Personalrabatter

Personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern, er skattefri inntil et beløp på 8000 kroner. Det er ikke satt noen grense for hvor stor rabatten kan være. Den ansatte kan motta slike varer eller tjenester gratis (100 % rabatt).
Rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder, likestilles med personalrabatter.

Regelen kan kombineres med den generelle gaveregelen. Hvis en ansatt hos en bilforhandler får en rabatt ved kjøp av bil, vil 8000 kroner kunne være en skattefri personalrabatt og 5000 kroner en skattefri gave. Forutsetningen er selvfølgelig at den ansatte ikke også får andre gaver.

Jubileumsgaver

Skattereglene har i tillegg regler om skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med de andre gavereglene.

Kr 8 000 – Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år
Kr 4 000 – Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25
Kr 4 000 – Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst ti år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver av såkalt bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv. innenfor et vanlig prisnivå, anses ikke som skattepliktig for mottaker. Det er ikke satt noen spesiell beløpsgrense utover at gavens verdi må være «bagatellmessig».