Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022 og foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

De nye reglene innebærer blant annet et krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Obligatorisk tjenestepensjon omfatter alle arbeidstakere uansett stillingsprosent. Tidligere mulighet til å utelate ansatte med en stillingsprosent under 20 prosent, er bortfalt.

Virksomheter unntatt fra kravet til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning

Foretaket har ikke plikt til å ha en tjenestepensjonsordning dersom det verken har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Disse unntakene fra plikten til å opprette en obligatorisk tjenestepensjonsordning er uendret. Velger slike foretak frivillig å opprette en tjenestepensjonsordning, omfattes imidlertid også lønn opp til 1 G av minstekravet til innskudd, jf. endret § 4 i lov om obligatorisk tjenestepensjon.