Sjekk skattemeldingen!

Skattemeldingen kommer i stor grad ferdig utfylt, men feil kan forekomme og det kan være opplysninger som ikke automatisk kommer med. Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene og inntekt og formue som ikke har kommet med, kan gi deg tilleggsskatt. På den annen side har du kanskje rett på fradrag som ikke har kommet med, og da kan du ha penger til gode.

Bolig2.jpg

Grunnlaget for opplysningene

Opplysningene i skattemeldingen byg­ger på rapportering fra arbeidsgivere, banker, borettslag, barnehager, osv. Stor sett er opplysningene korrekte, men feil vil forekomme. Vanligvis er det enkelt å sjekke, men det kan også være litt mer krevende om du har mange arbeidsforhold og mer kompli­serte inntekts­ og formuesforhold.
Hvis du har flere arbeidsforhold gjen­nom året eller har behov for å sjekke hva den enkelte arbeidsgiveren har rap­portert, kan det gjøres på skatteetaten. no under «Mine inntekter og arbeids­forhold».
Oppdager du feil, må du kontakte den som har rapportert opplysningene slik at de kan rettes. Mener du at det er feil, men unnlater å kontakte den som har gitt opplysningene for å rette disse, vil rettingen ikke bli lagt til grunn.

Alt er ikke ferdigutfylt

De som rapporterer, har ikke oversikt over alle dine inntekts­ og formuesfor­hold og store feil kan forekomme. Du er selv den eneste som (forhåpentligvis) har oversikten.

Reisefradraget

Reisefradraget er endret med virkning fra inntektsåret 2022 og flere vil kunne ha krav på fradrag. Fradraget beregnes ut fra antall kilometer mellom hjem og arbeidsted. Tidligere var det kun reise­utgifter over 23 900 kroner som ga fradrag. Grensen er nå senket til 14 000 kroner og i tillegg er satsen pr. kilometer økt til 1,65 kroner. Det er ikke avgjørende hvordan du kommer deg på jobb. Husk at dager med hjem­mekontor må trekkes fra ved beregnin­gen av reisefradraget.

Pendler?

Om du oppfyller kravene som pendler og dermed har fradrag for pendlerkost­nader, må du selv vurdere. Pendlerre­glene er strammet noe inn de senere årene. Om du fortsatt er definert som pendler og hva du eventuelt har krav på av fradrag, kan du sjekke på skatteeta­ten.no under «Er jeg pendler?»

Renter og fordeling

Du vil videre ha fradrag for privat gjeld og renter av gjelden. Gjør også en vurdering av om renter og gjeld er for­delt mellom deg og ektefellen på gun­stigste måte. Det kan særlig få betyd­ning når en av ektefellene har lav inntekt. Samboere står ikke fritt til å fordele rentene seg imellom, men må dele i tråd med hvordan de etter intern avtale er ansvarlig for gjelden.

Solgt bolig eller fritidsbolig

Har du solgt bolig eller fritidsbolig, vil det ofte være gitt at kravene til eier­ og botid er oppfylt. Kontroller nøye at du oppfyller kravet for skattefri gevinst. I en tapssituasjon er det på samme måte viktig å sjekke om du kan ha skattemes­sig fradrag for tapet. For skattefritt salg av egen bolig er kravet til eiertid at sal­get skjer eller avtales mer enn ett år (12 måneder) etter at boligen ble ervervet (kjøpt, arvet, mottatt som gave) og ved vurdering av botid må du som eier ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år (12 måneder) i løpet av de siste to årene (24 måneder) før salget skjer.

For fritidsbolig må du ha brukt eien­dommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (bruks­tid). Eiendommen må være solgt eller salget må være avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt, og mer enn fem år etter at den ble tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført (eiertid).

Bare brukstiden i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.

Inntekter og formue i utlandet

Inntekter og formue i utlandet vil ty­pisk ikke være rapportert og må opply­ses om særskilt. Kjøp og salg av uten­landske aksjer gjennom utenlandsk megler vil heller ikke automatisk bli rapportert.

Kjøp og salg av norske aksjer gjennom norsk megler eller bank mv. vil nor­malt bli rapportert og gevinst eller tap vil fremgå av forhåndsutfylt skattemel­ding. Når aksjer er solgt uten megler, må skattyter foreta særskilt kontroll av inngangsverdi og rea lisa sjons vederlag.
Skattepliktige utleieforhold av bolig rapporteres på eget skjema RF­1189.

Formuesverdi bolig- og fritidseiendom

Det er verdt å kontrollere formuesverdi på bolig og fritidseiendom. Særlige for­hold ved boligen kan gjøre at den har fått en for høy verdi ved formuesfast­settelsen. I kommuner med eiendoms­skatt, som bygger på formuesverdien, er det særlig viktig å få korrekt verdi. Du må innhente takst fra kvalifisert takstmann eller verdivurdering fra ei­endomsmegler. Grunnlaget for nedset­telsen må være fra tiden etter 1. juli i det inntektsåret formuesverdien knyt­ter seg til. Det er antatt at grunnlaget kan innhentes frem til fristen for inn­levering av skattemeldingen.

Du kan også begrunne nedsettelsen med at verdien er for høy i forhold til obser­verbare salg av tilsvarende eiendom­mer. I Oslo kommune kan du for ek­sempel søke på «Eiendomsskattelisten» å få oversikt over grunnlaget for naboeiendomme­nes formuesverdi og eiendomsskatt. Merk at formuesverdien settes til 25 % av den markedsverdien du kan dokumentere.

Fradragsveilederen

På skatteetaten.no finner du «Fra­dragsveilederen». Den tar deg igjen­nom de viktigste fradragene.

Endre skattemeldingen

Finner du feil i skattemeldingen eller vil legge til noe, skal du føre det i den aktuelle posten. Er du i tvil om et forhold er skattepliktig eller gir fra­drag, er det fortsatt adgang til å lage et vedlegg hvor du redegjør nærmere for ditt standpunkt.

Fristen for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister er
30. april. Siden dette er en søndag i 2023, etter­fulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med tirsdag 2. mai.
Oppdager du feil som også har vært feil i foregående år, kan du sende end­ringsmelding for de tre siste årene. Fristen for endringsmelding for end­ringsmelding for inntektsåret 2019 er for lønnstakere og pensjonister 30. april 2023. For personlig næringsdri­vende er fristen 31. mai 2023.

Finner du feil som går lengre tilbake kan du ikke sende endringsmelding, men må sende en klage.