Klimarisiko

Klimaendringer fører til et nytt risikobilde for bedriftene. Klimarisiko må forstås og håndteres for å sikre langsiktig lønnsomhet. Revisor må inkludere klimarisiko som en del av sin risikovurdering.

Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for næringslivet. I sin risikoanalyse for 2019 identifiserer World Economic Forum klimarelaterte hendelser som de største truslene i verden i dag. Det er avgjørende at norske bedrifter forstår hvordan klimarisiko vil påvirke deres forretningsmodell og lønnsomhet.

Hva er klimarisiko?

Risiko er usikkerhet knyttet til hendelser som gir avvik fra et planlagt eller tenkt forløp. Negative avvik må håndteres og positive avvik kan utnyttes. Klimaendringer bidrar i stadig større grad til slike avvik. Dette betegnes som klimarisiko.

Det er vanlig å skille mellom to former for klimarisiko:

Overgangsrisiko
Klimaendringer og omstillingen til et lavutslippssamfunn fører til store endringer. Disse endringene vil påvirke forretningsmodellen til bedriftene på ulike måter.

Fysisk risiko 
Klimaendringer bidrar til mer ekstremvær og uforutsigbare hendelser som flom og ras. Slike fysiske risikoer kan ødelegge grunnlaget for bedriftenes forretningsmodell.

Eksempler på klimarelaterte risikoer:

Overgangsrisiko Politikk,  reguleringer og ansvar
 • Økt CO2-/karbonskatt eller avgifter
 • Strengere utslippsregulering
 • Regulering av eksisterende produkter og tjenester
 • Nye former for juridisk ansvar
  Teknologi
 • Utskiftning av eksisterende produkter og tjenester med lavutslippsalternativer
 • Mislykkede investeringer i ny teknologi
 • Kostnader ved overgang til lavutslippsalternativer
  Marked
 • Endrede kundemønstre
 • Usikre markedssignaler
 • Økte ressurs- og materialkostnader
  Omdømme
 • Endrede kundepreferanser
 • Omdømmeproblemer for spesifikke næringer og bransjer
 • Økt press fra interessenter
Fysisk risiko Akutt
 • Flere og mer alvorlige ekstremværhendelser, som flom
  Kronisk
 • Endringer i nedbørsmønstre og større variasjoner i været
 • Økende gjennomsnittstemperatur
 • Økende havnivå

 

Håndtering av klimarisiko vil kreve en ny forståelse av vesentlighet for bedriftene. Det er viktig å avdekke både hvordan miljø og klima vil påvirke forretningsmodellen og hvordan forretningsmodellen påvirker miljø og klima.

Double materiality2.png
Hvordan forstå vesentlighet i et klimarisikobilde. Kilde: EU-kommisjonen.

Klimarisiko åpner nye muligheter

Klimaendringer betyr ikke bare negative konsekvenser, men åpner også for nye muligheter for økt lønnsomhet og vekst for bedriftene. Gjennom en god forståelse og håndtering av klimarisiko kan bedriftene identifisere og utnytte mulighetene som ligger i endringer i for eksempel kundepreferanser, teknologisk innovasjon og politikkendringer.

Klimarisiko EC.png
Forholdet mellom klimarelaterte risikoer og muligheter. Kilde: EU-kommisjonen.

Hvordan forstå og håndtere klimarisiko 

Rådet for finansiell stabilitet (FSB), som sikrer det globale finansielle systemet, satte i 2015 ned en internasjonal ekspertgruppe for å utarbeide et rammeverk for klimarisiko. The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har fått stor oppslutning rundt sin sluttrapport fra 2017 der de gir anbefalinger til styring, måling og rapportering for å håndtere klimarisiko. 

I Norge satte regjeringen ned et eget klimarisikoutvalg som leverte sin rapport mot slutten av 2018. Deres rapport, «Klimarisiko og norsk økonomi», gir en grundig oversikt over hvordan klimarisiko kan påvirke norsk økonomi og bedrifter og hvordan klimarisiko håndteres.

Revisorforeningen jobber med en veiledning for klimarisikoveiledning for medlemmene. Vi vil komme med mer informasjon når dette arbeidet er klart.

Kontakt oss 

Knut Arne

Askvig

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
466 10 375 [email protected]