Hva er bærekraft?

«Bærekraftig utvikling sikrer at vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Vår felles framtid, Brundtland-kommisjonen 1987.

En bærekraftig utvikling gjør at vi løser dagens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer samtidig som vi sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. Klimaendringer, ødeleggelse av økosystemer, økende forskjeller og uansvarlig utnyttelse av ressurser og råvarer er bare noen av utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Disse bidrar også til å undergrave muligheten for videre vekst i Norge og verden. Vi må bygge et bærekraftig samfunn og næringsliv for å sikre en levedyktig økonomi også i fremtiden.

Omstillingen til et bærekraftig Norge vil medføre store teknologiske endringer. Digitalisering, elektrifisering og sirkulær økonomi er noen av stikkordene i denne omstillingen. Dette gir nye muligheter for næringslivet. Globalt er det anslått et forretningspotensial på 12 000 milliarder USD i å nå FNs bærekraftsmål. Norske bedrifter må bli en del av denne veksten, både for å sikre verdiskaping og en bærekraftig omstilling.

Omstillingen vil medføre nye risikoer for bedrifter. Dette gjelder for eksempel overgangsrisikoer knyttet til teknologi, marked, regulering og omdømme. Bedriftene må håndtere disse risikoene og tilpasse sine forretningsmodeller til en bærekraftig økonomi. De som ikke klarer denne omstillingen risikerer å bli utkonkurrert i sine markeder. Med Paris-avtalen fra 2015 og klimaloven fra 2018 er Norge og norske bedrifter forpliktet til å jobbe mot et lavutslippssamfunn i 2050.

FNs bærekraftsmål

I 2015 kom verdenssamfunnet sammen og ble enige om et felles rammverk for en bærekraftig utvikling. FNs 17 bærekraftsmål gir en helhetlig oversikt over hva bærekraft er og hvordan bærekraftig utvikling skal se ut. Verdenssamfunnet har blitt enige om å jobbe for å nå disse 17 målene og Norge har tatt en lederrolle internasjonalt for å sikre dette arbeidet.

Bærekraftsmålene gir norske bedrifter et rammeverk for å forstå bærekraft og hvordan deres forretningsmodeller passer inn i en bærekraftig utvikling. De 17 bærekraftsmålene inneholder til sammen 169 delmål, og hvert delmål bidrar til å konkretisere arbeidet som inngår i hvert mål. Gjennom å gjøre seg kjent med bærekraftsmålene kan norske bedrifter lettere identifisering relevante arbeidsområder for sin virksomhet. Kjennskap til bærekraftsmålene gjør det mulig å finne nye muligheter til inntjening og vekst.

Alle SDG fargerRGB Uten FN-logo V2.jpg
FNs bærekraftsmål – alle målene.

Revisjonsbransjen og bærekraftsmålene

Den internasjonale revisorforeningen (IFAC) har identifisert åtte bærekraftsmål som er spesielt relevante for revisjonsbransjen. Disse er: 

8 bærekraftsmål for revisorbransjen 19022020.PNG

Revisjonsbransjen er en viktig pådriver for robuste og levedyktige bedrifter. Dette må også gjelde bærekraft i videre forstand enn bare økonomisk. Historisk har revisjonsbransjen vært en sentral del av å bygge fungerende markeder gjennom å sikre tillit og kvalitet. Revisorene vil spille en stadig viktigere rolle i å sikre at bedriftene bygger og opprettholder bærekraftig forretningsmodeller.

Les mer om revisjonsbransjen og bærekraftsmålene på IFAC sine nettsider. 

Kontakt oss 

Knut Arne

Askvig

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
466 10 375 [email protected]