Åpenhetsloven - tilsyn med redegjørelsene

Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Til høsten starter Forbrukertilsynet opp med kontroller av redegjørelsesplikten.

Publisert:

Arbeidet med aktsomhetsvurderingene er et kontinuerlig prosess uten sluttdato. For foretak som er forsinket med redegjørelsen, er det verdt å merke seg at det er bedre å avgi en redegjørlse på det som er gjort til nå og hva som er planlagt, enn å vente slik at redegjørelsen blir mer fullstendig. 

Forbrukertilsynet har også omtalt sine avgjørelser i to klagesaker om brudd på innformasjonsplikten etter åpenhetsloven § 6. I begge tilfeller ble det konkludert med at informasjonsplikten ikke var brutt.

Sanksjoner

Forbrukertilsynet kan nedlegge forbud og gi påbud for å sikre at åpenhetslovens plikter overholdes, jf. § 12. Til forbuds- og påbudsvedtaket kan det fastsettes en tvangsmulkt som må betales dersom vedtaket ikke blir etterlevd, jf. § 13. Ved gjentatte overtredelser av plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter § 5 eller plikten til å gi informasjon etter §§ 6 og 7, kan Forbrukertilsynet ilegge et overtredelsesgebyr som den som vedtaket retter seg mot, skal betale, jf. § 14. Overtredelsesgebyret kan illegges med inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes, jf. utmålingsforskriften § 4.

For nærmere informasjon om reglene som gjelder for vetak om tvangsmulkt etter åpenhetsloven § 13 og overtredelsesgebyr etter § 14, vises det til omtale i  høringsnotat om åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Høringsnotatet er egentlig mer en etterfølgende evaluering av allerede innførte regler. Departementet foreslår således ingen endringer, men beskriver gjeldende rett, og departementet ber om høringsinstansenes syn på problemstillingene. 

Nyhetsbrev

Forbrukertilsynet utgir nyhetsbrev om åpenhetsloven, på Forbrukertilsynets nettside om åpenhetsloven kan du melde deg på nyhetsbrevet.

Oppdateringer september 2023

Forbrukertilsynet har publisert to nye veiledningssider i september 2023.

Viktige prinsipper for aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger styres av noen viktige prinsipper som må tas med i betraktning i virksomhetens arbeid. Dette gjelder blant annet prinsippene om forholdsmessighet, om risikobasert tilnærming og at aktsomhetsvurderinger ikke flytter ansvaret for de negative konsekvensene.

Hva skal aktsomhetsvurderes?

Hvordan defineres en leverandørkjede? Hva menes med etterfølgende ledd? Og når er en negativ påvirkning direkte knyttet til en virksomhet? 

Klarhet i begrepsforståelsen er viktig for at virksomheter skal kunne vurdere sin tilknytning til negative konsekvenser og sine plikter etter åpenhetsloven.