EU-kommisjonen vedtar ESRS

EU-kommisjonen vedtok i slutten av juli den delegerte rettsakten som inneholder den første gruppen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).

Publisert:

I forhold til tidligere utkast av standardene har det kommet flere endringer:

  • Kommisjonen har gitt foretakene mer fleksibilitet til å bestemme nøyaktig hvilken informasjon som er relevant og som det må rapporteres om. Flere av rapporteringskravene blir gjenstand for vesentlighetsvurderingen (dvs. det gir selskapene mulighet til å utelate informasjon hvis den ikke vurderes å være vesentlig), i motsetning til om det er informasjon som er obligatorisk for omfattede foretak å rapportere. Kommisjonen besluttet at alle rapporteringskravene skal være gjenstand for vesentlighetsvurdering, dog med unntak av ESRS 2.
  • Hvis foretak vurderer at ESRS E1 Klimaendringer ikke er vesentlig, må de oppgi en detaljert forklaring rundt denne konklusjonen.
  • Alle rapporteringspliktige for, uavhengig av størrelse, kan velge å ikke rapportere forventede økonomiske påvirkninger knyttet til risikoer fra miljøspørsmål det første rapporteringsåret. I de to påfølgende årene behøver foretakene kun å rapportere kvalitativt rundt disse økonomiske påvirkningene.

Kommisjonen hevder også å ha oppnådd en "svært høy grad av samsvarenhet» mellom ESRS og de to ISSB-standardene, med sikte på å forhindre at foretak som må rapportere i samsvar med ESRS og som også ønsker å følge ISSB-standardene må rapportere separat i henhold til ISSB-standarden.

Kommisjonen har publisert en Q&A om vedtaket på sine nettsider. Den delegerte rettsakten er planlagt å behandles av Parlamentet og Rådet i løpet av august. Hvis det ikke er innsigelser, vil standardene tre i kraft 1. januar 2024, i henhold til bestemmelsene i CSRD.