Bærekraftsstandarder for små og mellomstore foretak på høring

EFRAG (den europeiske standardsetteren for finansiell og ikke-finansiell informasjon) har sendt utkast til bærekraftsstandarder for små og mellomstore foretak på høring. Høringsfristen er 21. mai 2024.

Publisert:

Last ned høringsutkastene og se ytterligere informasjon på efrag.org

EFRAG har utviklet to sett av bærekraftsstandarder for små og mellomstore foretak:

  • ESRS for listed SMEs (ESRS LSME) - standard for små og mellomstore noterte foretak som skal rapportere etter CSRD fra og med regnskapsåret 2026
  • Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME) - frivillig bærekraftsrapporteringsstandard for ikke-noterte små og mellomstore foretak

Bidra med å teste standardene i praksis (meld din interesse hos EFRAG innen 31. januar 2024)

Den frivillige standarden kan i fremtiden sette standarden for norske SMB-foretaks rapportering  av bærekraftsforhold til finansinstitusjoner og andre interessenter.

Det er et begrenset antall små og mellomstore foretak som er notert, på den annen side er de aller fleste norske foretak små eller mellomstore ikke-noterte foretak. Det blir enda flere etter den foreslåtte økningen i størrelsesgrensene. Målet med den frivillige standarden er å støtte mikro-, små og mellomstore foretak i:

  • å bidra til en mer bærekraftig og inkluderende økonomi
  • å forbedre håndteringen av bærekraftsforhold de står overfor, for eksempel miljømessige og sosiale utfordringer, som forurensning, helse og sikkerhet for arbeidsstyrken. Dette vil kunne bidra til foretakenes konkurransedyktige vekst og øke deres motstandskraft på kort-, mellom- og langsiktig sikt
  • å gi informasjon som vil bidra til å tilfredsstille rapporteringskrav fra långivere/kredittleverandører og investorer, og dermed hjelpe foretak med deres tilgang til finansiering
  • å gi informasjon som vil bidra til å tilfredsstille rapporteringskrav fra store foretak som ber om bærekraftsinformasjon fra foretaket som leverandører

Det er et siktemål at standarden, som er modulbasert, skal bidra til reduserte rapporteringsbyrder for foretakene som avkreves eller frivillig gir informasjon.

LSME and VSME EDs

 

Felttesting - bidra til å teste praktiserbarheten til standardene

EFRAG etterspør foretak og brukere som vil delta i testing av utkastene til bærekraftsstandarder for små og mellomstore foretak. Frist for å melde sin interesse er 31. januar.

Deltakelse i felttestingen er en unik mulighet til å være en del av standardsettingsprosessen, bidra til at de fremtidige kravene og anbefalingene fungerer godt i praksis, og få god innsikt i de nye kravene og anbefalingene. Vi oppfordrer norske selskaper og interessenter å vurdere å bidra i dette viktige arbeidet.

Se invitasjonen til å delta i felttesting på nettsidene til EFRAG

Felttesten består av å besvare et spørreskjema og utarbeide (en del av) opplysningene som høringsutkastet krever. Det er ikke nødvendig å teste hele standarden, det vil være mulig å selektivt teste utvalgte lister med opplysningskrav. Foretakene vil bli invitert til en-til-en-intervjuer med EFRAG-sekretariatet for å gi sine kommentarer om praktiserbarheten, kostnadene, utfordringene, fordelene og nytten av de individuelle opplysningskravene, og foretakets forslag til forbedringer av høringsutkastet.