Flere endringer i Foretakslovgivningen fra 1. juli 2024

Forslagene til endringer som ble fremmet i Prop. 41 L (2023-2024) er vedtatt at Stortinget og trer i kraft fra 1. juli 2024.

Publisert:

I Prop. 41 L (2023-2024) ble det fremmet flere forslag til endringer i foretakslovgivningen. Forslagene er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli.

Endringene gjelder:

Endringer i reglene for registrering av enkeltpersonforetak:

  • Enkeltpersonforetak må ikke lenger registreres i Foretaksregisteret, men kan fortsatt velge å gjøre dette. (Merk at det likevel kan være registreringsplikt i Foretaksregisteret etter annen lovgivning, bl.a. revisorloven § 6-3
  • Plikten til å registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregisteret vil fortsatt gjelde hvis innehaver skal betale skatt av inntekten eller ansette noen

Endringer i reglene om foretaksnavn:

  • NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet
  • Foretaksnavnet til et NUF skal også inneholde hovedforetakets navn
  • Foretaksbetegnelser som AS, ANS og NUF osv. skal stå bakerst i foretaksnavnet
  • Foretaksnavnet til stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller STI

Harmonisering av enhets- og foretaksregisterloven med folkeregisterloven:

  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kan overlevere rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer til offentlige myndigheter som likevel får disse opplysningene fra Folkeregisteret

Tydeliggjøring av reglene om retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper i allmennaksjeloven:

  • Ethvert medlem av styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer skal omfattes av kravene for retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i allmennaksjeloven