Foreslår enklere brukthandel

Brukthandelloven gjør det tungvint for næringslivet å satse på gjenbruk. Regjeringen foreslår å oppheve loven.

Publisert:

Dagens regelverk for brukthandel stiller en rekke krav til butikker som selger brukt. Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller videreselges.

Samtidig omfattes ikke populære digitale markedsplasser, som FINN og Facebook, av brukthandelsregelverket.

Departementet mener brukthandelloven ikke er et treffsikkert virkemiddel for å forebygge heleri, men at den pålegger næringslivet uforholdsmessig store administrative byrder, at den praktiseres vilkårlig og er til hinder for utviklingen av nye sirkulære, grønne forretningsmodeller.

Regjeringen har derfor sendt på høring forslag om å avvikle brukthandelloven. Alternativt foreslås det å innsnevre lovens virkeområde til enkelte varegrupper.

Regler om protokollføring av kulturgjenstander må videreføres i annet regelverk dersom brukthandellova og brukthandelforskriften oppheves. Dette er nødvendig for å ivareta Norges plikter etter UNESCO-konvensjonen av 1970.

Som en overgangsordning inntil nytt regelverk er på plass foreslås det en midlertidig endring som innsnevrer virkeområdet i dagens brukthandellov til å kun omfatte kunstverk, antikviteter, samleobjekter, kulturgjenstander og varer av edelt metall, edelstener, perler og motorvogner.

Høringsfristen er 24.10.2023