Foreslår nye regler for innsyn i aksjeeierboken mv.

Næringsdepartementet har sendt på høring forslag til en ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer.

Publisert:

I dag er det lovpålagt for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper å føre oversikter over sine aksjeeiere i enten en aksjeeierbok eller i et aksjeeierregister hos en verdipapirsentral. Enhver har lovhjemlet rett til innsyn i hvem som er innført i aksjeeierboken eller aksjeeierregisteret.

Aksjeeierboken og aksjeeierregisteret

Allmennhetens rett til innsyn i aksjeeierboken reguleres i dag gjennom forskrift 4. november 1976 nr. 1. Det har vært en betydelig teknologisk utvikling siden den ble vedtatt, og departementet foreslår å utarbeide en ny og oppdatert forskrift. Forskriften regulerer hvordan innsyn skal gis, frister, hvor oppdaterte opplysningene skal være og dekning av kostnader. Departementet foreslår at innsyn i aksjeeierboken og aksjeeierregisteret skal være kostnadsfritt for den som ber om innsyn.

Forvalterregistrerte aksjer

Utenlandske aksjeeiere har lov til ha sitt aksjeeierskap stående på en annens konto i en norsk verdipapirsentral, og har da ikke selv noen konto. Kontoinnehaveren kalles en forvalter. Forvalteren bistår aksjeeieren ved bl.a. å formidle beskjeder og overføring av utbytte mv.

Stortinget har vedtatt at allmennheten har rett til innsyn også i hvem som er eiere av slike aksjer, jf. allmennaksjeloven § 4-5 andre ledd. Bestemmelsen har ikke trådt i kraft i påvente av at nærmere bestemmelser om innsynsretten reguleres i forskrift.

For selskaper som har forvalterregistrerte aksjer, vil forslaget om årlig offentliggjøring av oversikt over eierne innebære økte kostnader. Dette vil anslagsvis være 50 000–100 000 kroner per selskap som omfattes. Den årlige oversikten skal være tilgjengelig for allmennheten kostnadsfritt.

Ved krav om innsyn i hvem som er eiere av forvalterregistrerte aksjer ut over den årlige oversikten, kan selskapet kreve å få dekket sine faktiske kostnader i forbindelse med innsynskravet.

Det tas sikte på at nye regler skal tre i kraft 1. januar 2025.

Høringsfristen er 6. september 2024

Børge

Busvold

Rådgiver skatt
414 53 309 [email protected]