Fusjonsfordringer oppstått i 2023

Skattemessig verdi på fisjons- og fusjonsfordringer oppstått i 2023 skal settes lik den regnskapsmessige verdien av fordringen.

Publisert:

Med virkning fra 2023 skal skattemessig inngangsverdi på fordring etter såkalt trekantfusjon eller fisjon settes lik fordringens pålydende. Dette gjelder også fordringer (og tilhørende gjeld) fra konsernfusjoner og fisjoner som ble gjennomført i 2023, men før de nye reglene ble foreslått og vedtatt.

Dette gjelder også tilfeller der datterselskapet er solgt i 2023 der det er tatt hensyn til den latente skatten/skattefordelen på fusjonsfordringen/gjelden ved fastsetting av vederlaget på aksjene, svarer Skattedirektoratet på en forespørsel Revisorforeningen. Direktoratet mener det det ikke er grunnlag for å innfortolke en mulighet for at det kan være ulik skattemessig og regnskapsmessig verdi på fordringer oppstått i 2023, all den tid de nye reglene er gitt virkning fra 2023.