Fremtidig regulering av tilbydere av ESG-rangeringer

Europakommisjonen fremmet 13. juni 2023 et forslag om en forordning som regulerer virksomheten til tilbydere av ESG-rangeringer. Formålet med forordningen er å øke påliteligheten og sammenlignbarheten til ESG-rangeringer og gjøre metodene som ligger bak vurderingene mer gjennomsiktige.

Publisert:

Forordningen inneholder også regler om organiseringen av tilbydernes virksomhet, herunder regler som er ment å forebygge interessekonflikter. Etter forslaget skal tilbydere av ESG-rangeringer godkjennes og underlegges tilsyn av ESMA (den europeiske tilsynsmyndigheten).

Forordningsforslaget vurderes som EØS-relevant, men er ikke endelig vedtatt i EU. Finansdepartementet ber Finanstilsynet utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til forordningen.

Departementet ber Finanstilsynet oversende utkast til regler og et høringsnotat utarbeidet i samsvar med utrednings­instruksen innen 15. november 2024, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til utfallet av forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet.

I høringen av Europakommisjonens forslag ble det avgitt ett høringssvar fra Norge, fra Norges Bank Investment Management (som forvalter oljefondet).