Oppskrivning av pålydende ved fisjon og fusjon

Kapitalforhøyelsen i det overtakende selskapet kan gjennomføres ved økning av pålydende selv om eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet ikke er identisk.

Publisert:

Dette fremgår av en uttalelse fra Skattedirektoratet publisert 25. november 2020.

I de tilfeller vederlaget ved en fusjon eller fisjon består i oppskrivning av pålydende på aksjene i et eksisterende selskap i stedet for utstedelse av nye aksjer, kreves det ikke verdsettelse og beregning av bytteforhold.

Tidligere har Skattedirektoratet ment at identisk eiersammensetning i det overdragende og det overtakende selskapet er et selvstendig vilkår for at vederlaget i det overtakende selskapet kan bestå i oppskrivning av pålydende på aksjene.

Selskapsrettslig har det vært adgang til å skrive opp pålydende selv om eierforholdene ikke er identiske. Se uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet 13. februar 2019.

Etter en fornyet vurdering har Skattedirektoratet nå kommet til at det også skattemessig bør aksepteres at kapitalforhøyelsen skjer ved økning av pålydende selv om eiersammensetningen ikke er identisk. Forutsetningen er at det ikke skjer verdioverføringer mellom aksjer eller mellom aksjeeiere, jf. skatteloven § 11-7.

Skattedirektoratet beskriver følgende situasjoner:

Fisjon til eksisterende selskap («fisjonsfusjon»)

Oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer kan aksepteres i de tilfeller det ikke skjer verdioverføringer mellom aksjer eller aksjeeiere. Dette gjelder bl.a.

  • Skjevdelingsfisjon der det overtakende selskapet ved en fisjonsfusjon er heleid av aksjonær som skal innløses fra det overdragende selskapet.
  • Skjevdelingsfisjon der to eller flere aksjonærer sammen eier det overtakende selskapet ved en fisjonsfusjon. Forutsetningen er at det ikke skjer noen verdiforskyvning mellom disse to aksjonærene. Dette vil f.eks. gjelde dersom to aksjonærer som hver eier 25 % i et overdragende selskap fisjonerer inn i et selskap der begge eier 50 %.

Merk imidlertid at det også i disse tilfellene må foretas en verdsettelse av det overdragende selskapet ved fisjonen slik at nominell og innbetalt aksjekapital fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene, jf. skatteloven § 11-8.

Opptaksfusjon

Ved opptaksfusjon er det en forutsetning for å øke pålydende på aksjene at eiersammensetningen i overdragende og overtakende selskap er identisk. Det samme prinsippet gjelder ved trekantfusjon der kun det overtakende selskapets morselskap skal utstede vederlag.

Konsernfusjon med delt vederlag

Konsernfusjon («trekantfusjon») med delt vederlag er en fusjon som kombinerer en konsernfusjon med vederlagsaksjer i morselskapet og en regulær fusjon med vederlagsaksjer i det overtakende selskapet. Dette er særlig aktuelt når det overtakende selskapets morselskap eier aksjer i det overdragende selskapet. Både det overtakende selskapet (datterselskapet) og morselskapet utsteder vederlag ved fusjonen.

I BFU 7/2016 la Skattedirektoratet til grunn at det ved alle fusjoner med delt vederlag må utstedes nye aksjer for at trekantfusjonen kunne gjennomføres skattefritt. Uttalelsen er kritisert. Skattedirektoratet går nå tilbake på standpunktet i BFU 7/2016 og legger nå til grunn at:

  • Vederlaget fra det overtakende heleide datterselskapet til morselskapet kan bestå i å øke pålydende på aksjene.
  • Når det gjelder vederlaget fra morselskapet kan dette bestå i å øke pålydende hvis eiersammensetningen i det overdragende selskap og morselskapet er den samme når det ses bort fra morselskapets aksjer i det overdragende selskapet.