Regnskapsregelverk for foretak notert på Euronext Growth

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet hvor det anbefales å vurdere om foretak notert på multilateral handelsfasilitet (eksempelvis Euronext Growth) skal klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven.

Publisert:

Finansdepartementet har oversendt brevet til Finanstilsynet for vurdering.

Euronext Growth er en multilateral handelsfasilitet der utstederne ikke er underlagt de samme lovpålagte rapporteringspliktene som utstedere på regulerte markeder. Flere av foretakene oppfyller definisjonen for små foretak i regnskapsloven. Dagens regulering hindrer ikke disse foretakene fra å benytte forenklingsreglene for små foretak. 

Bakgrunnen for brevet fra NRS er et uttrykt ønske fra sentrale regnskapsbrukere om at små foretak notert på multilaterale handelsfasiliteter pålegges flere rapporteringsplikter enn etter gjeldende regler. Omfanget og kvaliteten på den informasjonen som blir gitt av disse foretakene fremstår som lav og vesentlig lavere enn for foretak notert på regulert marked.

Dersom foretak notert på multilaterale handelsfasiliteter klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven, vil dette forhindre at små foretak som er notert på multilateral handelsfasilitet, kan benytte unntaksregler for små foretak etter regnskapsloven. Samtidig vil de bli pålagt tilleggskrav for store foretak. Rapporteringsplikten vil øke og som følge av dette vil omfanget og kvaliteten på den informasjonen som gis, formodentlig også øke. Resultatet blir at den informasjonen som gis står mer i forhold til behovet for informasjon om disse foretakene.

Behov for endring i regnskapsloven - begrepet «autorisert markedsplass»

NRS påpeker samtidig at begrepet «autorisert markedsplass» i regnskapsloven §§ 1-5 nr. 2, 3-2 fjerde ledd, 3-3b første ledd, 3-7 femte ledd og 5-8 første ledd nr. 3, uavhengig av dette, bør endres slik at begrepet «regulert marked» benyttes. «Autorisert markedsplass» er et begrep som fulgte av børsloven fra 2000, men ble fjernet fra børsloven av 2007 (nå opphevet).