Skattefunn for selskap som utelukkende driver forskning

Et selskap som utelukkende skal drive med forskning og hvor forskningsresultatet skal selges kan få skattefunnfradrag

Publisert:

Det fremgår av en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 6/17.

Et morselskap planlegger å stifte et heleid aksjeselskap som utelukkende skal drive med forskning og utvikling. Forskningsresultatet skal deretter selges enten til morselskapet til markedspris eller til andre oppdragsgivere.

Til nytte for bedriften

Forespørselen gjaldt to forhold. For det første om dette prosjektet faller inn under definisjonen av forsknings- og utviklingsprosjekt i FSFIN § 16-40-2 første ledd. Av bestemmelsen fremgår det at:

«Med forsknings- og utviklingsprosjekt i skatteloven § 16-40 forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser».

Innsender ønsket en avklaring på om vilkåret om «nytte for bedriften» var til hinder for at selskapet kunne få skattefunnfradrag.

Skattedirektoratet la til grunn at spørsmålet om et planlagt FoU-prosjekt ligger innenfor Skattefunnordningen skal avgjøres av Forskningsrådet og ikke Skatteetaten, jf. FSFIN § 16-40-4 første ledd. Direktoratet kunne derfor ikke avgi noen BFU om dette spørsmålet.

Ikke godkjent av Forskningsrådet

Etter at den bindende forhåndsuttalelsen ble avgitt og publisert har Forskningsrådet i et notat til Skattedirektoratet uttalt at prosjektene beskrevet i denne saken ikke ville blitt godkjent hos Forskningsrådet. Se egen artikkel om dette.

Oppdragsforskning

Det andre spørsmålet var om unntaket i FSFIN § 16-40-6 (6) for oppdragsforskning kommer til anvendelse. Bestemmelsen lyder:

«Det gis ikke fradrag i skatt for kostnader forskningsinstitusjoner har hatt i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).»

Skattedirektoratet viste til at begrepet «forskningsinstitusjoner» er definert og avgrenset i FSFIN § 16-40-3 til «institusjon som har til formål å utføre forsknings- og utviklingsarbeid og som regelmessig driver vitenskapelig publisering eller arbeider systematisk med åpen teknologi- og kunnskapsspredning».

Direktoratet la til grunn at datterselskapet verken vil ha vitenskapelige publiseringer eller systematisk vil arbeide med åpen teknologi- og kunnskapsspredning. Datterselskapet kunne derfor ikke regnes som en forskningsinstitusjon etter reglene om Skattefunn. FSFIN § 16-40-6 (6) er derfor ikke til hinder for at selskapet kan få Skattefunnfradrag, forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt.