Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

07.04: Revisorforeningen støtter forslagene til bestemmelser om bekreftelse og dokumentasjon i høringen om forskrifter til karantenekompensasjonsloven.

Publisert:

Karantenekompensasjonsordningen skal dekke deler av de merkostnadene enkelte foretak har til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Formålet med tilskuddsordningen er å avhjelpe den krevende situasjonen disse bedriftene står i og opprettholde produksjonen i foretak som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Det gjelder for tiden strenge karanteneregler som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge. Enkelte foretak har pådratt seg merutgifter i forbindelse med at de har organisert forsvarlig gjennomføring av innreisekarantene i samsvar med smittevernreglene. 

Hva ordningen dekker

Ordningen skal dekke foretakets merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med koronapandemien.

 • Foretaket må i perioden som det søkes tilskudd for ha hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene
 • Karanteneopphold gjennomført på karantenehotell dekkes ikke
 • Foretaket må som arbeids- eller oppdragsgiver ha vært ansvarlig for karanteneoppholdet  
 • Karanteneoppholdene må ha vært vært gjennomført på egnet oppholdssted i henhold til smittevernreglene. Det er tilsynsmyndighetene som er ansvarlige for kontroll av smittevern, og vedtak om alvorlige brudd knyttet til smittevernregler truffet av Arbeidstilsynet kan medføre avslag om støtte eller krav om tilbakebetaling av støtte fra karantenekompensasjonsordningen.

Det stilles også vilkår om:

 • Registrering i Foretaksregisteret (Enhetsregisteret for enkeltpersonforetak)
 • Skatteplikt til Norge
 • Å ha ansatte, ev. at inntekt fra enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskap er hovedinntekt for innehaver eller deltaker
 • Å utøve lovlig aktivtet
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling

Tilskudd skal gis etter en fast sats på 1000 kroner per dag for hver arbeids- eller oppdragstaker som omfattes av søknaden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader til karantene.

Merkostnader defineres i forskriften som kostnader som

 • er knyttet til gjennomføringen av karanteneoppholdet,
 • går utover kostnader foretaket vanligvis ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft, og
 • følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde smittevernreglene. 

Merkostnadene skal kunne periodiseres innenfor tilskuddsperioden. 

Ordningen dekker kostnader for utgifter for tre tilskuddsperioder:

 • november - desember 2020
 • januar - februar 2021
 • mars - april 2021

Revisorbekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av kontrollhandlinger som skal fastsettes av Brønnøysundregistrene, bekrefte

 • at det er utarbeidet dokumentasjon i henhold til kravene i forskriften
 • opplysningene i søknaden om merkostnader i tilskuddsperioden
 • opplysningene i søknaden om arbeids- og oppdragstakere i karantene
 • at søkeren har oppfylt vilkårene om å ha arbeidstakere, overholdelse av frister for skatt og årsregnskap og registrering av arbeidstakere i karantene
 • at de ikke har kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden

Kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent inntil 15 000 kroner per tilskuddsperiode, for de som blir tildelt tilskudd.

Strenge krav til dokumentasjon

 • Det skal foreligge en oppstilling som dokumenterer merkostnadene som ligger til grunn for søknaden. Oppstillingen skal for hvert innkvarteringslokale spesifisere de kostnadene som er pådratt for å oppfylle karantenekravene. Oppstillingen skal henvise til relevant regnskapsmateriale.
 • Det skal foreligge en oppstilling over de arbeids- og oppdragstakere som det søkes om tilskudd for. Oppstillingen skal dokumentere at vilkårene knyttet til arbeids- eller oppdragstakerne i karantene er oppfylt og underbygge opplysningene i søknaden. Oppstillingen skal vise til relevant underlagsdokumentasjon. Det skal dokumenteres om
  • arbeids- eller oppdragstakeren er å regne som arbeidstaker eller oppdragstaker
  • at arbeids- eller oppdragstakeren har hatt et arbeids- eller oppdragsforhold med søker i tilskuddsperioden
  • at arbeids- eller oppdragsforholdet har medført reise for den enkelte til Norge med påfølgende innreisekarantene i tilskuddsperioden
  • organisasjonsnummeret og navn (ev. utenlandsk registreringsnummer, foretaksnavn og forretningsadresse) til det foretak oppdragstakeren er arbeidstaker hos eller innehaver av
 • For de to første tilskuddsperiodene skal det foreligge en oppstilling som dokumenterer hvilke fasiliteter som har blitt brukt for å gjennomføre innreisekarantene som dekkes av søknaden. Oppstillingen skal gi opplysninger om hvert innkvarteringslokale som beskriver hvordan lokalet er egnet til å oppfylle de gjeldende kravene til innkvartering for gjennomføring av innreisekarantene.
 • For tilskuddsperioden mars-april 2021 gjelder nye bestemmelser i covid-19-forskriften kap 2A om at innkvarteringslokaler skal godkjennes av Arbeidstilsynet.