Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai.

Publisert:

Regelverket

Det åpnes for søknader 10. mai

I søknadsportalen til Brønnøysundregistrene finner du informasjon og veiledning til søkerne og til revisorer og regnskapsførere som skal bekrefte søknader (dette kommer - ikke publisert per 5. mai). 

Frist for å søke er 30. september 2021.

Se pressemelding fra Næringsdepartementet 6. mai 2021.

Hva ordningen dekker

Ordningen dekker merkostnader til karanteneopphold i tilskuddsperiodene:

 • november - desember 2020
 • januar - februar 2021
 • mars - april 2021

Tilskudd gis etter en fast sats på 1000 kroner per dønn for hver arbeids- eller oppdragstaker som omfattes av søknaden.  

Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader. Merkostnader defineres i forskriften som kostnader som

 • er knyttet til gjennomføringen av karanteneoppholdet,
 • går utover kostnader foretaket vanligvis ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft, og
 • følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde smittevernreglene. 

Merkostnadene skal kunne periodiseres innenfor tilskuddsperioden. 

Det kan søkes om tilskudd for:

 • egne ansatte ("arbeidstakere")
 • ansatte i foretak som har oppdrag for søkeren og selvstendig næringsdrivende som har oppdrag for søkeren ("oppdragstakere")

når disse har sittet i pålagt innreisekarantene i tilskuddsperioden etter å ha kommet til landet for å arbeide for søkeren.

Vilkår for tilskudd

 • Karanteneopphold gjennomført på karantenehotell dekkes ikke
 • Foretaket må som arbeids- eller oppdragsgiver ha vært ansvarlig for karanteneoppholdet  
 • Karanteneoppholdene må ha vært vært gjennomført på egnet oppholdssted i henhold til smittevernreglene. Det er tilsynsmyndighetene som er ansvarlige for kontroll av smittevern, og vedtak om alvorlige brudd knyttet til smittevernregler truffet av Arbeidstilsynet kan medføre avslag om støtte eller krav om tilbakebetaling av støtte fra karantenekompensasjonsordningen.

Det stilles også vilkår om:

 • Registrering i Foretaksregisteret (Enhetsregisteret for enkeltpersonforetak)
 • Skatteplikt til Norge
 • Å ha ansatte, ev. at inntekt fra enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskap er hovedinntekt for innehaver eller deltaker
 • Å utøve lovlig aktivtet
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling

Revisorbekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av kontrollhandlinger fastsatt av Brønnøysundregistrene, bekrefte

 • at det er utarbeidet dokumentasjon i henhold til kravene i forskriften
 • opplysningene i søknaden om merkostnader i tilskuddsperioden
 • opplysningene i søknaden om arbeids- og oppdragstakere i karantene
 • at søkeren har oppfylt vilkårene om
  • å ha ansatte
  • registreringsplikter for arbeids- og oppdragstakere i karantene
  • overholdelse av frister for skatt og årsregnskap 
 • at de ikke har kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden

Bekreftelsen dekker ikke opplysninger om innkvarteringslokaler og vilkår om gjennomføring av karantene i henhold til smittevernreglene. Dette kontrolleres i første rekke av Arbeidstilsynet.

Kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent inntil 15 000 kroner per tilskuddsperiode, for de som blir tildelt tilskudd.

Strenge krav til dokumentasjon

 • Det skal foreligge en oppstilling som dokumenterer merkostnadene som ligger til grunn for søknaden. Oppstillingen skal spesifisere de kostnadene som er pådratt for å oppfylle karantenekravene. Oppstillingen skal henvise til relevant regnskapsmateriale.
 • Det skal foreligge en oppstilling over de arbeids- og oppdragstakere som det søkes om tilskudd for. Oppstillingen skal dokumentere at vilkårene knyttet til arbeids- eller oppdragstakerne i karantene er oppfylt og underbygge opplysningene i søknaden. Oppstillingen skal vise til relevant underlagsdokumentasjon. Det skal dokumenteres om
  • arbeids- eller oppdragstakeren er å regne som arbeidstaker eller oppdragstaker
  • at arbeids- eller oppdragstakeren har hatt et arbeids- eller oppdragsforhold med søker i tilskuddsperioden
  • at arbeids- eller oppdragsforholdet har medført reise for den enkelte til Norge med påfølgende innreisekarantene i tilskuddsperioden
  • organisasjonsnummeret og navn (ev. utenlandsk registreringsnummer, foretaksnavn og forretningsadresse) til det foretak oppdragstakeren er arbeidstaker hos eller innehaver av
 • For de to første tilskuddsperiodene skal det foreligge en oppstilling som dokumenterer hvilke fasiliteter som har blitt brukt for å gjennomføre innreisekarantene som dekkes av søknaden. Oppstillingen skal gi opplysninger om hvert innkvarteringslokale som beskriver hvordan lokalet er egnet til å oppfylle de gjeldende kravene til innkvartering for gjennomføring av innreisekarantene.
 • For tilskuddsperioden mars-april 2021 gjelder nye bestemmelser i covid-19-forskriften kap 2A om at innkvarteringslokaler skal godkjennes av Arbeidstilsynet.