Karantenetilskuddsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

21.12: Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble i dag sanksjonert og satt i kraft. Forskriftene til ordningen vil komme senere.

Publisert:

Karantenetilskuddsordningen skal dekke deler av de merkostnadene enkelte foretak har til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Formålet med tilskuddsordningen er å avhjelpe den krevende situasjonen disse bedriftene står i og opprettholde produksjonen i foretak som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Det gjelder for tiden strenge karanteneregler som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge. Enkelte foretak har pådratt seg merutgifter i forbindelse med at de har organisert forsvarlig gjennomføring av innreisekarantene i samsvar med smittevernreglene.

 

Hva ordningen dekker

Ordningen skal dekke foretakets merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med koronapandemien.

  • Foretaket må i perioden som det søkes tilskudd for ha hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene
  • Karanteneopphold gjennomført på karantenehotell dekkes ikke
  • Foretaket må som arbeids- eller oppdragsgiver ha vært ansvarlig for karanteneoppholdet  
  • Karanteneoppholdene må ha vært vært gjennomført på egnet oppholdssted i henhold til smittevernreglene

Det stilles også vilkår om:

  • Registrering i Foretaksregisteret (Enhetsregisteret for enkeltpersonforetak)
  • Skatteplikt til Norge
  • Å ha ansatte, ev. at inntekt fra enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskap er hovedinntekt for innehaver eller deltaker
  • Å utøve lovlig aktivtet
  • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling

Tilskudd skal gis etter en fast sats på 1000 kroner per dag for hver arbeids- eller oppdragstaker som omfattes av søknaden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader til karantene.

Det er satt av 480 millioner kroner til ordningen.

Revisorbekreftelse

Det vil bli krav om at søknadenen skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Det er også aktuelt å dekke deler av kostnadene til bekreftelser. Dette er blant de tingene det skal gis nærmere regler om i forskrift.