Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 318 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Privat tilskudd til AS

  Et aksjeselskap driver skattepliktig virksomhet innenfor resirkulering av metall. Selskapet har behov for anskaffelse av en kostbar maskin, men har ikke tilstrekkelig midler. En miljøorganisasjon ønsker å bidra og gir en million kroner i støtte for kjøp av maskinen. Vil beløpet være ...

  Skatt 19.09.2023

 • Tidspunkt for innberetning av merverdiavgift for bygge- og anleggsarbeid

  Entreprenør har fakturert for utført arbeid. Det har oppstått uenighet med oppdragsgiver og saken skal løses i rettsapparatet. Merverdiavgift er allerede innberettet ved fakturering, men fakturaene vil ikke bli betalt før saken er avgjort. Kan entreprenøren kreditere omtvistet beløp og fakturere...

  Bokføring Merverdiavgift 18.09.2023

 • Tidspunktet for utstedelse av salgsdokument for bygge- og anleggsarbeid

  En entreprenør har opptjente inntekter som ikke er fakturert pr. 31.12.2022. Når er siste frist for å utstede salgsdokument for arbeidet? Det er snakk om en fastpriskontrakt der arbeidet pågår over lang tid (1-3 år).

  Bokføring 18.09.2023

 • Terskelverdiene for små foretak ved salg av datterselskap

  Mor AS er i utgangspunktet i kategorien "øvrige foretak" fordi selskapet eier et større datterselskap. I august 2022 selger Mor AS sitt eneste datterselskap. I 2021 oversteg konsernet sett som en enhet terskelverdiene for små foretak i regnskapsloven § 1-6. Isolert sett er Mor AS under...

  Regnskap Selskapsrapportering 25.08.2023

 • Størrelsen på kapitalforhøyelsen – fusjon med nystiftet selskap - trekantfusjon

  Kjell er eneeier av AS Eiendom. Regnskapsførte verdier er fem millioner kroner. Store merverdier på eiendommene gjør at virkelig verdi av selskapet er 20 millioner kroner. Aksjekapitalen er 30 000 kroner og det er ingen overkurs. Kjell ønsker å komme inn i fritaksmetoden. Han stifter et...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 25.08.2023

 • Likvidasjonsutbytte og selskapsaksjonærer

  AS A og AS B eier 50 % hver av AS C. AS C består av en bankkonto på ti millioner kroner etter at selskapet har realisert sin eneste eiendel som var aksjene i AS X. AS A og AS B ønsker å ta ut midlene fra selskapet, og vurderer fire alternativer: Utbytte på ti millioner kroner Avvikling av AS C...

  Foretaksrett Skatt 15.06.2023

 • Fusjon med deleid selskap

  Nina eier alle aksjene i Invest AS. Invest AS eier 40 % av Drift AS og Nina eier de resterende 60 %. Nina ønsker å fusjonere Drift AS inn i Invest AS. Kan fusjonen gjennomføres ved å øke pålydende?

  Foretaksrett Skatt 28.05.2023

 • Bruk av utenlandsk språk i regnskapet

  I følge regnskapsloven § 3-4 skal årsregnskapet og årsberetningen være på norsk. Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at årsregnskapet og/eller årsberetningen kan være på et annet språk. Har departementet bestemt ved forskrift/enkeltvedtak at årsregnskap og årsberetning kan...

  Regnskap Selskapsrapportering 10.05.2023

 • Eksempel på revisjonsberetning til AS under avvikling

  Vi har en revisjonskunde som har besluttet å oppløse og slette selskapet. Hvor finner jeg eksempler på revisjonsberetninger for slike oppdrag?

  Foretaksrett Revisjon 03.05.2023

 • Leietakers justeringsplikt for påkostninger leide lokaler

  I forbindelse med leie av lokaler har leietaker bekostet lokalet for å tilpasse lokalet til egen virksomhet. Leiekontrakten var opprinnelig inngått for fem år og leietaker får ikke forlenget avtalen. Når leiekontrakten er begrenset til fem år, og leietaker aktiverer og avskriver investeringen ove...

  Avgift 26.03.2023