Kompensasjonsordning 3: Fra mars 2021

Om kompensasjonsordning 3

Kompensasjonsordning 3 bygger i stor grad på kompensasjonsordning 2 som gjaldt for perioden september 2020 til ut februar 2021. I første omgang gjelder Kompensasjonsordning 3 for perioden fra mars og ut juni 2021.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår Regjeringen å forlenge ordningen ut oktober 2021, men i en nedtrappet versjon fra juli som gir sterkere insentiver til aktivitet. Dette forutsetter godkjenning fra ESA. Regjeringen ber dessuten om fullmakt til å avvikle ordningen fra september dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå. Forslaget er vedtatt av Stortinget
 

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd.  Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 85 prosent av faste uunngåelige kostnader Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig.
 • I kompensasjonsordning 3 kan også kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll og kontingent til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap i reiselivsnæringen inngå som fast uunngåelig kostnad.
 • Beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Omsetningen i sammenligningsperioden oppjusteres i tråd med konsumprisindeksen.
 • En forutsetning for å motta tilskudd er at søkeren har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskudd begrenses til 90 % av det beregnede underskuddet i tilskuddsperioden for små foretak og til 70 % for øvrige foretak. 
 • For tilskuddsperioden mars-april kan det søkes om kompensasjon for tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging i tillegg til kompensasjon for stort omsetningsfall. Dette gjelder også foretak som ikke har underskudd i tilskuddsperioden. Les mer på revisorforeningen.no 
 • Det gjelder en samlet øvre grense for tilskudd på 100 millioner kroner for alle tilskuddsperiodene fra og med mars 2021.
 • Beregnet tilskuddsbeløp over 40 millioner kroner for en tilskuddsperiode, avkortes med 50 %.
 • Kompensasjonsordning 3 forvaltes av Brønnøysundregistrene. Se søknadsportal og mer informasjon på kompensasjonsordning.brreg.no
 • Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden ved å signere på søknadsskjemaet i Altinn etter at søkeren har signert.
 • Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.
 • Søknadsfristen er 15. oktober for alle tilskuddsperiodene.
 • Søknader for perioden mars-april kan sendes inn fra 9. juni. Søknader for perioden mai-juni kan sendes fra 15. juli.

Les mer

Info på revisorforeningen.no 

Regelverk

Informasjon på kompensasjonsordning.no