Kompensasjonsordning 3: Fra mars 2021

Om kompensasjonsordning 3

Kompensasjonsordning 3 bygger i stor grad på kompensasjonsordning 2 som gjaldt for perioden september 2020 til ut februar 2021. Kompensasjonsordning 3 gjelder for perioden fra mars 2021.

Ordningen er vedtatt å gjelde ut oktober 2021, men i en nedtrappet versjon fra juli som gir sterkere insentiver til aktivitet. 
 

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd.  Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 85 prosent av faste uunngåelige kostnader Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig. Regjeringen har varslet at fra september heves terskelen for omsetningsfall fra 30 til 40 prosent. Samtidig justeres beregningsformelen. Se nærmere om dette på revisorforeningen.no
 • I kompensasjonsordning 3 kan også kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll og kontingent til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap i reiselivsnæringen inngå som fast uunngåelig kostnad.
 • Beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Omsetningen i sammenligningsperioden oppjusteres i tråd med konsumprisindeksen.
 • En forutsetning for å motta tilskudd er at både søkeren og konsern hvor søkeren inngår har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskudd begrenses til 90 % av det beregnede underskuddet i tilskuddsperioden for små foretak og til 70 % for øvrige foretak. 
 • For tilskuddsperioden mars-april kan det søkes om kompensasjon for tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging i tillegg til kompensasjon for stort omsetningsfall. Dette gjelder også foretak som ikke har underskudd i tilskuddsperioden. Les mer på revisorforeningen.no 
 • Det gjelder en samlet øvre grense for tilskudd på 100 millioner kroner for alle tilskuddsperiodene fra og med mars 2021.
 • For perioder før september skal beregnet tilskuddsbeløp over 40 millioner kroner for en tilskuddsperiode, avkortes med 50 %.
 • Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 % omsetningsfall og går opp til 85 % ved 100 % omsetningsfall. Fra september settes grensen ved 40 % omsetningsfall.
 • For september-oktober er maksimalt tilskudd per foretak eller konsern 20 millioner kroner. Beregnet tilskudd over 10 millioner kroner avkortes med 50 %.
 • Kompensasjonsordning 3 forvaltes av Brønnøysundregistrene. Se søknadsportal og mer informasjon på kompensasjonsordning.brreg.no
 • Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden ved å signere på søknadsskjemaet i Altinn etter at søkeren har signert.
 • Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.
 • Søknadsfristen er 15. oktober for mars-april og mai-juni, 15. november for juli-august og 15. desember for september-oktober.
 • Søknader for perioden mars-april kan sendes inn fra 9. juni. Søknader for perioden mai-juni kan sendes fra 15. juli.

Regelverk

Informasjon på kompensasjonsordning.no
Kalkulator for kompensasjonsordning 3

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er et godt verktøy både for å beregne hvor mye tilskudd klientene kan forvente og for å dokumentere omsetning og faste uunngåelige kostnader.

Vi anbefaler at du tar med deg kalkulatoren til klienter som skal søke om tilskudd og bistår dem slik at tallene blir riktige og godt dokumentert. Erfaringen fra tidligere ordninger er at det krever en grundig gjennomgang for å sikre at det søkes på riktig grunnlag og at dokumentasjonen er tilstrekkelig. Det er mye å hente på at dette gjøres på en god måte med en gang. Med oversiktlig dokumentasjon, vil jobben som skal til for å bekrefte søknadene bli mye enklere.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden før søknad sendes inn. Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlingene i medhold av kompensasjonsforskriften § 4-5

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt. 

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden. Dette har særlig betydning for opplysninger i søknadsskjemaet som det ikke er knyttet spesifikke kontrollhandlinger til. 

Bekreftelsen avgis i Altinn før innsending av søknaden

Bekreftelsen avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn etter at søkeren har signert. Dette skal fungere på samme måte som ved signering av næringsoppgaven.

Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse: 

"Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. 

Våre handlinger har ikke avdekket feil. 

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. 

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål."